Vybíráte střední školu? Nezapomeňte, že na umělecké obory je nutné podat přihlášku do konce listopadu!

Do těchto oborů je nutné podat přihlášku už do 30. listopadu:


Umělecké obory v konzervatořích

 Konzervatoře mají mezi středními školami svým odlišným režimem zvláštní postavení. Přijímací řízení probíhá již počátkem kalendářního roku a jednoznačným kritériem k přijetí je talent. Žáci jsou připravováni pro umělecké profese.

Do šestiletých studijních oborů hudba, zpěv a hudebně dramatické umění nastupují absolventi 9. ročníků základních škol. Ke studiu osmiletého oboru tanec jsou přijímáni talentovaní žáci po dokončení 5. ročníku základní školy, kteří si v nižších ročnících konzervatoře zároveň plní povinnou školní docházku.

Po čtyřech letech studia (v oboru tanec po osmi) mohou žáci nepovinně složit maturitní zkoušku a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Celé studium se ukončuje absolutoriem a úspěšní absolventi dosáhnou vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Mohou za svým jménem užívat označení diplomovaný specialista (zkratka DiS.) podobně jako absolventi vyšších odborných škol.  


Obory středních škol s talentovou zkouškou

Jde o všechny obory, které spadají do skupiny Umění a užité umění. Obory se rozeznají podle svého identifikačního kódu, který začíná dvojčíslím 82. Jednou z podmínek k přijetí je úspěšně vykonaná talentová zkouška.

Příklady oborů s talentovou zkouškou (maturitní a s vyučením):

82-41-M/01

Užitá malba

82-41-M/17

Multimediální tvorba

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník,   pasíř

82-51-H/02

Umělecký truhlář a řezbář


Obor Gymnázium se sportovní přípravou

Od školního roku 2009/2010 byla změněna organizace přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeči jsou přijímáni podle výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií.


Přesná kritéria talentových zkoušek určuje ředitel školy a budou zveřejněna na školních webových stránkách.

 


 

Kdy podat přihlášky ke studiu:

 

do 30. listopadu 2013

  •   umělecké obory v konzervatoři
  •   obory s talentovou zkouškou, tzn.:

            - ze skupiny oborů Umění a užité umění

            - obor Gymnázium se sportovní přípravou

do 15. března 2014

 ostatní obory

 

 

Kdy proběhne první kolo přijímacího řízení:

 

2. – 15. ledna 2014

obory s talentovou   zkouškou:

           - ze skupiny oborů Umění a užité umění

           - obor   Gymnázium se sportovní přípravou

15. – 31. ledna 2014

umělecké obory   v konzervatořích

22. – 30. dubna 2014

ostatní obory