Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace přináší vyhodnocení připomínek k průběhu závěrečných zkoušek a jejich úrovni. Jde na jedné straně o pohled škol, které se vyjadřovaly k náročnosti témat a jejich úrovni, a na druhé straně názory zaměstnavatelů, kteří hodnotili jednotlivá témata z hlediska praxe.

ob.jpg Autoři: Libor Berný, Romana Jezberová, Dana Kočková. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkův rámci národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Praha 2014. 31 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (966,57 KB)

Pohled škol

Sběr dat ze škol byl zajišťován prostřednictvím informačního systému Nové závěrečné zkoušky 2, ze kterého školy témata jednotného zadání získávají pro ty obory vzdělání, které vyučují.

Každá škola tak měla možnost, nikoliv však povinnost, poskytnout zpětnou vazbu o realizaci závěrečných zkoušek do NÚV. Kromě verbálních připomínek škol k jednotnému zadání i k jednotlivým tématům, které obdržel editor příslušného oboru vzdělání k vypořádání, byly informace ze škol zaměřeny rovněž na zjišťování:

  • náročnosti témat na základě údajů o výsledcích žáků,
  • názorů škol na kvalitu zpracování témat

Pohled zaměstnavatelů

K tématům jednotných zadání se vyjadřovalo 65 odborníků z praxe. Hodnotili hlavně, do jaké míry témata respektují potřeby současné praxe v tom kterém oboru. Mezi tvůrci témat jednotného zadání a odborníky z praxe došlo v roce 2013/2014 k výraznému prohloubení spolupráce.