Zabýváme se každou připomínkou ze škol

Právě v těchto dnech Národní ústav pro vzdělávání dokončuje vypořádání připomínek k jednotným zadáním, které školy napsaly jako zpětnou vazbu po skončení závěrečných zkoušek. Jak probíhá toto vypořádání, ukážeme na příkladu několika strojírenských oborů.


Připomínky se většinou týkaly oborů vyučovaných na mnoha školách, jako je např. Obráběč kovů. Naopak k oborům, které se učí jen na malém počtu škol, jako je Puškař nebo Jemný mechanik, nebyly připomínky prakticky žádné. „Velký vliv má pravděpodobně fakt, že se jejich kantoři často podílejí na tvorbě zadání, říká Marcela Křemenová, která je garantkou strojírenských oborů v NÚV.

Velká část připomínek ke strojírenským oborům (podobně jako k jiným skupinám oborů) upozorňovala na drobné chyby či nepřesné formulace a termíny, které učitelé našli v zadání. Takové podněty jsou neprodleně přezkoumány a opravené znění se stává součástí jednotného zadání už v dalších termínech zkoušek, aniž by bylo třeba čekat na nový školní rok. Např. u oboru Klempíř - stavební výroba bylo ve zpětné vazbě upozornění, že termín „okapy na střeše“ uvedený v zadání není přesný, správný termín zní: „okapy ze střechy“.

U oboru Obráběč kovů zase jedna z připomínek směřovala k tomu, že zadání předpokládá použití takového typu strojnických tabulek, který ve školách většinou není k dispozici. Zadání tedy bude upraveno a nově nastaveno na úroveň tabulek, s nimiž školy obvykle pracují.

Hned po červnovém termínu závěrečných zkoušek 2016/2017 bylo na základě připomínek také sjednoceno bodování u praktických zkoušek. Úpravu bylo možné provést okamžitě, protože neznamenala jiný způsob hodnocení. Žáci sice získávali v některých oborech nižší počet bodů za vypracovaný úkol, ale maximální počet bodů, které mohli získat, byl také nižší – takže žáci nebyli nijak znevýhodněni.

Další problém, na který školy poukázaly, byla horší čitelnost některých výkresů, jež byly součástí témat v oboru Obráběč kovů. „Opravdu se ukázalo, že výkresy nebyly pro žáky u zkoušky dostatečně zřetelné, a proto jsme se rozhodli, že musí být kompletně překresleny a vyměněny,“ říká Marcela Křemenová.

Školy v některých případech také navrhovaly, aby výrobky, které žáci připravují během praktické zkoušky, měly jiné rozměry. Úprava směřovala k tomu, aby se na výrobek nemuselo spotřebovat zbytečně mnoho materiálu a byl tedy levnější. Tento argument NÚV také přijal, protože při změně rozměrů zůstává úkol obsahově stejný.

Některé školy se ve zpětné vazbě také zasazovaly o častější obměnu témat v oboru Obráběč kovů. Na základě tohoto podnětu v současnosti vznikají pro závěrečné zkoušky 2017/2018 dvě nová témata, která se věnují obrábění na CNC strojích - samozřejmě tedy sledují nejnovější vývoj v oboru.

 „Existují ale připomínky, které nelze akceptovat – a to jsou ty, které se týkají obtížnosti témat,“ říká Marcela Křemenová. Její postoj má svou logiku: „Témata jednotného zadání tvoří a aktualizuje celý tým pracovníků, který je složený ze zkušených pedagogů a z garanta oboru z NÚV - ti všichni přitom museli náročnost zkoušek dobře zvážit. Nelze ji tedy měnit na základě jedné nebo několika málo připomínek.“

Další změny se týkají zavádění elektronické písemné zkoušky. Pro obráběče bude od školního roku 2017/2018 k dispozici banka úloh, žáci tedy budou mít možnost skládat písemnou zkoušku na počítači. „Víme, že to pro některé školy nebude snadné. Záleží na tom, jak jsou vybaveny IT technikou a zda mají dostatek počítačů. Žáci si také budou muset zkusit technické kreslení na počítači a pro některé to může být příliš náročné,“ říká Marcela Křemenová. Stále ovšem platí, že elektronická zkouška není pro školy povinná, písemné zkoušky mohou i nadále probíhat na papíře. Pouze zadání pro žáky generuje počítač.