Vzdělávání 1-2017

NÚV se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR. Informujeme také o novém projektu PPUČ, který podpoří učitele v tom, jak efektivně rozvíjet gramotnosti jejich žáků. Publikujeme výsledky výzkumu  Přechod absolventů škol na trh práce. Upozorňujeme na m etodické publikace k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání. 

NÚV je kontaktním místem České národní koalice pro digitální pracovní místa

Koalice rozvíjí dialog o dopadu digitálních technologií na každodenní život, zejména co se týká sféry práce a vzdělávání.

Kvalitní výuku žáků a dětí podpoří nový projekt PPUČ

V projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) pomáháme pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol získat dovednosti, které jim umožní efektivně rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.

Čtyři kraje už mají svůj akční plán rozvoje vzdělávání

Jihomoravský, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj dokládají první hmatatelné výsledky strategického plánování a řízení ve vzdělávací oblasti.

Žáky technických oborů motivuje zájem o obor, dobré uplatnění a stipendia

Výzkum Přechod absolventů škol na trh práce sledoval žáky posledních ročníků středních odborných škol a absolventy šest let po ukončení studia.

Společné vzdělávání: Co dělat když…

Přečtěte si, kdo, kdy a jak pracuje s plánem pedagogické podpory a jaká je role školy a školských poradenských zařízení i role rodičů.

Inspirace k profilové části maturitní zkoušky

Metodické publikace obsahují návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. 

Při výuce matematiky je vhodné kombinovat různé strategie

Studie OECD se zabývá různými strategiemi učení, které učitelé volí, ať už jsou ovlivněni množstvím učiva, které si žáci mají osvojit, nebo nutností připravit žáky ke kvalifikačním zkouškám.

Referenční popis češtiny jako druhého jazyka

NÚV vydal příručku, která je základním materiálem pro tvorbu zkoušek pro migranty v ČR.