INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, PRÁCE 4.0 A VZDĚLÁVÁNÍ 4.0

PRŮMYSL 4.0

Iniciativa Průmysl 4.0 odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci a s ní spojenou automatizaci výroby a digitalizaci. Do výrobních továren po celé Evropě se chystá vtrhnout změna srovnatelná s masivním nástupem parních strojů na začátku 19. století. Přicházející digitalizace výroby zapříčiní to, že lidské ruce nahradí při stereotypních činnostech roboti. Digitalizace, robotizace a automatizace se dotkne většiny současných lidských činností pro zajištění větší rychlosti a efektivity výroby i levnějších produktů.

Iniciativu Průmysl 4.0 zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Iniciativu schválila na svém zasedání dne 24. srpna 2016 česká vláda. Více informací najdete na http://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/prumysl-4-0-ma-v-cesku-sve-misto--176055/

Dokument: Iniciativa Průmysl 4.0 http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf

PRÁCE 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce se dotkne i trhu práce a struktury pracovních míst. Po nástupu Průmyslu 4.0 se začne projevovat více faktor ceny práce versus ceny zařízení, např. tak, že firmy už nebudou postupně potřebovat pracovníky, kteří jsou nahraditelní roboty. Předpokládá se, že ubydou místa pro méně kvalifikované pracovníky. Na druhou stranu technologický pokrok zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic, které vzniknou kvůli větší produktivitě výroby a potřebě nových technologií, například ve výzkumu, vývoji, ve službách, ale též v průmyslu. V následujících letech výrazně vzroste počet tzv. STEM pozic (to jsou pozice ve vědě, technologii, strojírenství a matematice).

Nové obory budou potřebovat zaměstnance s dobrými měkkými dovednostmi (soft skills), schopnostmi učit se nové věci, improvizovat, být flexibilní a kreativní. Důležité pro budoucí uplatnění budou nadále i komunikační schopnosti, dále komplexní řešení problémů, kritické myšlení, kreativitu a řízení lidí. Tyto schopnosti odpovídají kvalifikační úrovni 4 a výš (www.eqf.cz).

Ministerstvo práce a sociálních věcí zadalo v roce 2016 zpracování Studie Iniciativa Práce 4.0. Studie se konkrétně zabývá očekávanými dopady digitalizace (informatizace a kybernetizace) na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané, s těmito oblastmi spojené sociální aspekty. Značná pozornost je věnována také otázkám dalšího vzdělávání, jehož rozvoj a účast v něm je nezbytným předpokladem pro osvojování si znalostí a dovedností nově požadovaných trhem práce. Na základě rozboru vybraných aspektů dopadu technologického vývoje na trh práce byla ke každé analyzované oblasti navržena široce pojatá opatření.

VZDĚLÁVÁNÍ 4.0

Na změněné pracovní pozice a s nimi související požadavky na dovednosti bude potřeba pracovníky adekvátně připravit. Ministerstvo školství proto spolu se zástupci různých odvětví průmyslu a zástupci odborů na konci roku 2016 začalo vytvářet materiál s názvem Vzdělávání 4.0.

Změny by se měly týkat tří oblastí: vzdělávání na základních a středních školách, vysokých škol a dalšího vzdělávání. Opatření se zaměří na posilování klíčových kompetencí, digitálních dovedností a oblast celoživotního vzdělávání. Ministerstvo školství plánuje, že Vzdělávání 4.0 prohloubí a doplní stávající strategické plány.