POUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ UČENÍ V EVROPĚ

Srovnávací studie Cedefopu mapuje a analyzuje posun k výsledkům učení v politice a praxi vzdělávání a profesní přípravy v Evropě, kde na úrovni vzdělávacích institucí udělaly evropské země v posledních letech významný pokrok.

Studie vychází ze zjištění publikace Posun k výsledkům učení: postupy a praxe v Evropě (Cedefop, 2009) a poskytuje aktualizovaný pohled na úlohu, jakou výsledky učení hrají v evropské politice a praxi vzdělávání a profesní přípravy.

learning outcomes.jpg

Při zpracovávání přehledu změn ve vzdělávání se pozornost zaměřuje na specifický vývoj v hlavních subsystémech vzdělávání – ve všeobecném, odborném a vysokoškolském vzdělávání a ve vzdělávání dospělých.

Ze studie vyplývá, že v posledních letech udělaly evropské země velký pokrok v posunu k výsledkům učení jak na úrovni národní politiky, tak v praxi na lokální úrovni a ve vzdělávacích institucích. Prakticky všechny evropské země zavedly nové postupy, mnohé z nich definovaly nové kvalifikace a kurikulární standardy a aktivovaly podpůrné mechanismy k propagaci používání metody výsledků učení v některých nebo ve všech subsystémech vzdělávání. Posun ke vzdělávání založenému na výsledcích je viditelný ve vzrůstajícím počtu vzdělávacích institucí. Před několika lety byl tento posun nejpatrnější v odborném vzdělávání a přípravě a ve vzdělávání dospělých, dnes je téměř ve všech zemích vidět i ve vysokoškolském vzdělávání. Určitý vývoj lze také pozorovat – i když jen do určité míry – v primárním a sekundárním vzdělávání.

Tento pokrok je podporován vznikem souhrnných národních rámců kvalifikací (NRK), které jsou založeny na výsledcích učení včetně explicitních úrovní v souladu s Evropským rámcem kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF). Proces vytváření NRK zvýšil povědomí klíčových aktérů (včetně politických činitelů, tvůrců kurikula a vzdělávacích programů, odborníků na evaluaci a hodnocení, vyučujících, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů) o metodě výsledků učení a o vzájemných vztazích mezi subsystémy vzdělávání a profesní přípravy. Ve většině zemí vytvořila existence národních strategií celoživotního vzdělávání a jejich poslední revize pro tento proces příznivé politické prostředí.

Celý článek najdete ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí 10/ 2016 na straně 3

http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2016/Zp1610a.pdf