Samostatné aktivity

Významnou součástí činnosti NÚV jsou koordinační, expertní a poradensko-konzultační aktivity.

Metodický portál  RVP.CZ  je unikátním prostředím nabízejícím metodicko-didaktickou podporu pedagogům předškolního, základního, gymnaziálního, odborného, speciálního, jazykového a neformálního vzdělávání. Je také cenné úložiště garantovaných materiálů pro výuku a vzdělávání odborné i laické veřejnosti, prostor pro sdílení zkušeností učitelů v oblasti regionálního školství i zdroj informací a inspirace pro studenty VŠ a pedagogy pedagogických směrů. Dlouhodobým cílem portálu je vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. (Více zde.)


Koordinační centrum EQF bylo ustaveno v roce 2009 a k jeho hlavním úkolům patří opatřit úrovně kvalifikací v rámci českého systému kvalifikací odkazy na úrovně Evropského rámce kvalifikací a poskytovat o tom všem zainteresovaným stranám relevantní informace. Důležité je také zajistit, aby se při uvádění národních úrovní kvalifikací do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací používala transparentní metodika.


Síť TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání. 


Centrum fiktivních firem - CEFIF – koordinuje činnost sítě fiktivních firem v České republice, poskytuje podporu a poradenství žákům a učitelům působícím ve fiktivních firmách. CEFIF je členem mezinárodní sítě EUROPEN - PEN International, která sdružuje fiktivní firmy z celého světa.


Státní těsnopisný ústav - STÚ - je metodickým pracovištěm pro výuku předmětu písemná a elektronická komunikace na středních školách. STÚ podporuje organizování soutěží a nabízí školám pomoc při jejich realizaci. STÚ pořádá kurzy a semináře a vydává časopis Rozhledy, který nabízí pro školní výuku metodicky zpracované texty určené k procvičování.

Národní centrum Europass informuje a zpřístupňuje dokumenty Europass, které pomáhají při hledání práce nebo studia u nás i v zahraničí. K tomuto účelu provozuje NCE ČR klientské centrum, webové stránky www.europass.cz a sociální síť Facebook. Poradenská činnost je zaměřena na individuální přístup ke každému klientovi. 


Informační a poradenská činnost Národního informačního centra pro mládež (NICM), které nepřetržitě pracuje od roku 1992, směřuje především do oblasti vzdělávání v ČR a v zahraničí, vyhledávání pracovních příležitostí včetně brigád, stáží, workcampů a dobrovolnických aktivit, řešení bydlení, možnosti vycestovat, aktivit ve volném čase apod. Cílovou skupinou NICM jsou žáci, středoškoláci, vysokoškoláci a mladí lidé do 30 let.