Výzkumy

Poster - Analýza činností a programů v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Cílem této sondy bylo kvalitativní analýzou dospět k základní kategorizaci činností a programů napříč typy zařízení a nastavit základní oblasti, ve kterých by měla být definována kritéria kvality. Výsledky analýzy by měly mimo jiné sloužit jako východisko pro tvorbu speciálních standardů a zároveň jako podklad pro rozhodovací procesy o zřizování či posilování nebo naopak utlumování jednotlivých služeb. V této fázi mapujeme variabilitu a diverzitu programů a činností a sledujeme mechanismus jejich průběhu, roli a význam, jaký mají pro život dětí v dětských domovech.


Poster - Mapování činnosti ambulantních středisek výchovné péče

V roce 2014 byly vytvořeny Standardy kvality péče aplikované na všechny typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Vzhledem k tomu, že služby ambulantních středisek výchovné péče (SVP) jsou natolik odlišné od ostatních zařízení, je zapotřebí vytvořit pro tuto službu Standardy, které budou specifikovat nároky na konkrétní typy činností ambulantních SVP. Od roku 2015 se tak připravují Standardy pro ambulantní SVP, které mají zároveň přispět ke sjednocování činnosti a zvyšování kvality péče SVP. Cílem šetření bylo zmapovat  personální obsazení a kvalifikaci pracovníků ve vztahu k činnostem SVP, klientelu, se kterou zaměstnanci pracují, témata, kterým se při práci s klienty věnují, obsah rozsah jednotlivých činností (poradenská, výchovně vzdělávací, metodická, diagnostická, terapeutická) a formy práce.


Poster - Psycholog v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Na základě mapování činností a programů v zařízeních pro výkon ÚV/OV, vyšlo najevo, že zařízení často reflektují potřebu psychologické péče pro umístěné děti. Zajištění takové péče ale není jednotné ani konkrétně ukotvené, a to jak v rovině personální, tak obsahové. V rámci mapování pozice psychologa v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy nás zajímaly následující oblasti: dosažené vzdělání, zaměření terapeutického výcviku a absolvované kurzy psychologů, kteří s dětmi v zařízeních pracují; zkušenosti v oboru psychologa i v oblasti ústavní a ochranné výchovy; forma spolupráce se zařízením; rozsah a náplň práce psychologa; oblast podpory, potřeb a pracovních podmínek psychologů v daných zařízeních.


Analýza mediálního obrazu ústavní výchovy

V průběhu jara 2016 připravil a zpracoval Národní ústav pro vzdělávání analýzu mediálního obrazu zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Analýza se uskutečnila na vzorku 396 článků z českých médií, a to za posledních 6 let, tj. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015.

Zpráva z výzkumu identifikuje hlavní témata, o kterých se píše a mluví v souvislosti s dětskými domovy a výchovnými ústavy, a mapuje také mediální obraz s ohledem na pozitivní či negativní vyznění zpráv týkajících se těchto zařízení i tématu ústavní výchovy obecně.

Kompletní zpráva z výzkumu ke stažení zde - Analyza_medialniho_obrazu_ustavni_vychovy.pdf Analýza medialního obrazu ústavní výchovy.pdf


   

Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti SVP a zařízení ústavní a ochranné výchovy

S cílem zmapovat, jak je vnímána potřebnost jednotlivých typů činností realizovaných zařízeními ústavní a ochranné výchovy a středisky výchovné péče, provedlo Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy pohledem pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí. Výsledky šetření byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září v Plzni. 

Prezentace je dostupná zde - Mapovani_potreb_regionu_ve_vztahu_k_cinnosti_UV_a_SVP_21.9.2015_Plzen.pptx Mapovani potreb regionu ve vztahu k cinnosti UV a SVP 21.9.2015 Plzen.pptx 


   

Databáze odborných prací v oblasti náhradní výchovné péče v ČR

Za účelem podpory rozvoje odborníků v náhradní výchovné péči byl v průběhu let 2014 a 2015 vytvořen základ databáze zaměřené na témata týkající se problematiky náhradní výchovné péče. Rešerší studentských prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) uvedených na volně přístupných internetových databázích na Karlově Univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitě v Pardubicích bylo vybráno 900 prací s tímto tématem.

Databázi jsme v minulém roce rozšířili o seznam publikací a odborných prací, které byly napsány nejen na univerzitách, ale v rámci různých projektů i mimo akademickou půdu. Rádi bychom, aby byla databáze k dispozici odborníkům v oblasti náhradní výchovné péče. Doufáme, že tímto krokem přispějeme ke zvyšování profesionalizace odborných pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a k vytváření podkladů pro tvorbu koncepcí a legislativních úprav v oblasti náhradní výchovné péče.

Databáze je dostupná zde - tabulka_vyzkumy.xlsx Databáze prací.xlsx (194,42 KB)


   

Informace, materiály a výstupy k dalším tématům naleznete v jednotlivých webových rubrikách - Standardy kvality péčeStandardy kvality pro ambulantní SVPPsychická způsobilost pedagogických pracovníkůPublikace