Standardy kvality pro ambulantní SVP

Informace o pracovní skupině ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče

2018

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče navazují na Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních z roku 2015, doplňují je o standardy v ambulantních formách středisek výchovné péče, jejich kontext a historii tvorby, a vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 15. 9. 2018 byly tyto standardy schváleny jako výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2018. Publikace ke stažení: Standardy.pdf

Ambulantní střediska výchovné péče mohou v rámci reflexe vlastní praxe a míry kvality poskytovaných služeb využít přehlednou tabulku: Standardy.xlsx

Vyšel Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2018, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (č.j. MSMT-21324/2018). Plné znění Výnosu naleznete na stránkách MŠMT - www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vynos-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-c-17-2018.

Vyhlašujeme termíny kurzu Jak na standardy kvality služeb ambulantních forem středisek výchovné péče, který se uskuteční v Praze v prostorách NÚV na Proseku 6. 9., 24. 9., 29. 10. a 12. 12. 2018. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky ambulantních forem služeb středisek výchovné péče. V průběhu roku 2019 se uskuteční další běhy tohoto kurzu.

 

2017

V první polovině roku 2017 se dále pravidelně scházela pracovní skupina, kterou vedla PhDr. Lucie Myšková, Ph.D., a to ve složení: Mgr. Věra Přidalová, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Karel Hrubý, PaeDr. Jana Ptáčková, Mgr. Ilona Skotálková, Mgr. Petr Dřínovský, Mgr. Petr Voženílek, Mgr. Marcela Sakařová a Mgr. Vladimír Sklenář a PhDr. Monika Nevoralová. Pracovní skupina dokončila první ucelenou pracovní verzi Standardů kvality pro ambulantní SVP. 

Dne 18. 4. 2017 se uskutečnilo společné setkání pracovníků ambulantních středisek výchovné péče k reflexi vznikajících standardů. Setkání se zúčastnilo celkem 45 pracovníků ambulantních SVP. Pracovníci pocházeli téměř ze všech krajů (Praha, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský, Ústecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, Karlovarský, Liberecký a Plzeňský) a reprezentovali v celkovém počtu 25 středisek výchovné péče. Dále se setkání zúčastnil zástupce oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT. Setkání organizoval Národní ústav pro vzdělávání. Na základě připomínek ze setkání byly vybrané standardy upraveny. O odbornou konzultaci byl požádán také Mgr. Jiří Holomek z ČŠI. V současné době se připravuje pilotní ověřování standardů v ambulantních SVP.

   

2016

V roce 2016 pokračovala práce na Standardech kvality v ambulantních SVP. V průběhu tvorby standardů došlo k potřebě reflektovat některé standardy s širší odbornou veřejností. 26. 4. 2016 bylo proto realizováno setkání ambulantních středisek výchovné péče. Setkání se zúčastnilo celkem 59 pracovníků ambulantních SVP. Pracovníci pocházeli téměř ze všech krajů a reprezentovali v celkovém počtu více než 20 středisek výchovné péče. Dále se setkání zúčastnil zástupce ČŠI a reprezentanti oddělení ústavní výchovy MŠMT. Setkáním provázeli pracovníci oddělení ústavní a ochranné výchovy a prevence NÚV a členové pracovní skupiny k tvorbě standardů SVP.

V průběhu setkání byli účastníci seznámeni s dosavadní činností pracovní skupiny. Byly prezentovány dosavadní standardy a sbírány podněty k jejich možné úpravě. V druhé části dne byl realizován workshop zaměřený na činnosti SVP, a to zejména na diagnostiku a terapeutickou práci. Z pracovní skupiny i setkání středisek výchovné péče vyplynulo, že vymezení činností středisek je velmi nejednoznačné a je potřeba se tomuto tématu déle věnovat. Druhá polovina roku byla věnována práci na vymezení standardů jednotlivých typů služeb ambulantních SVP.

   

2015

V průběhu roku 2015 započalo pravidelné setkávání pracovní skupiny ke standardům kvality pro ambulantní střediska výchovné péče (SVP), jejíž činnost koordinuje Národní ústav pro vzdělávání. Standardy kvality pro ambulantní SVP navážou na proces nastavování a zvyšování kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče počínající již vytvořenými Standardy kvality péče o děti v těchto zařízeních. Seznam členů pracovní skupiny: PhDr. Helena Pacnerová (NÚV), PhDr. Lucie Myšková, Ph.D (NÚV), PaedDr. Jana Ptáčková (SVP Příbram), Mgr. Ilona Skotálková (SVP Brno-Hlinky), PhDr. Karel Hrubý (SVP Klíčov, Praha), Mgr. Veronika Olbertová (SVP Liberec), Mgr. Marcela Sakařová  (SVP Most), Mgr. Věra Přidalová (SVP Klíčov, Praha), Mgr. Petr Voženílek (SVP Náchod), Mgr. Pavel Dosoudil (PCPP Praha), Mgr. Petr Dřínovský (SVP Svitavska ALFA), Mgr. Kamila Dürichová (MŠMT), Mgr. Jiří Holomek (školní inspektor).

Práce k přípravě standardů a činnost pracovní skupiny byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září 2015 v Plzni. Prezentace je dostupná na Standardy kvality SVP Plzen.pptxZprávu o diskusi ke standardům kvality v ambulantních střediscích výchovné péče se zájemci o toto téma z řad účastníků odborného semináře naleznete na www.nuv.cz/t/zprava-o-pracovnich-skupinach-na-odbornem-seminari.