Školní a školské poradenské služby

Jednotlivá témata a činnosti, kterými se v rámci školních a školských poradenských služeb zabýváme, naleznete v menu na pravé straně.


Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Dne 12. února 2010 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 10/2010 vyhlášena Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Ústava České republiky v čl. 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž  ratifikaci  dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li  mezinárodní  smlouva  něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.


Denní stacionář pro adolescenty VFN v Praze

Do terapeutického programu přijímá dospívající od 13–14 let do cca 21 let. Program je vhodný pro děti, které mají jakýkoli psychický problém související se školní docházkou, rodinným zázemím, vrstevníky atd, nemusí jít o děti psychiatricky léčené. Podmínkou účasti v programu je souhlas rodiče a dítěte s terapií a alespoň částečná schopnost dítěte zapojit se do terapeutické skupiny.

webové stránky stacionáře
www.facebook.com/dsadolescenti

informační letáček stacionáře  informační letáček stacionáře