koncepce a metodiky

Zde uvádíme přehled realizovaných studií a metodik, které se vztahují k diagnostickým nástrojům a provádění diagnostiky ve školských poradenských zařízeních.

Realizované studie a metodiky jsou volně ke stažení (pdf), nebo je lze objednat v tištěné formě:

Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních (2015) je souhrnem základních principů, které je vhodné respektovat při diagnostice rozumových schopností v ŠPZ. Značná pozornost je věnována rozhodování ve složitějších situacích, např. při posuzování lehkého mentálního postižení a diagnostice žáků sociálně znevýhodněných.

Přílohy jsou k dispozici čtenářům, kteří k ustanovením metodické informace hledají podrobnější zdůvodnění, konkrétní příklady nebo odkazy na literaturu. Tabulka nástrojů obsahuje komentovaný přehled metod, které lze použít při posuzování rozumových schopností, adaptivních schopností a míry sociálního znevýhodnění.

Metodicka_informace_diagnostika.pdf Metodická informace

priloha_1_komentare.pdf  Příloha 1 – komentáře

priloha_2_tabulka_nastroju.pdf  Příloha 2 – tabulka nástrojů

priloha_2_tabulka_nastroju.pdf  Příloha 3 – literatura

 

Publikace z projektu RAMPS-VIP III (2014).

Projekt RAMPS-VIP III byl zaměřen zejména na poskytnutí metodické podpory školám a školským poradenským zařízením. Výstupy z projektu ocení pedagogové, školní psychologové, speciální pedagogové a další poradenští pracovníci. Více o projektu zde

Výstupy z projektu můžete zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00, nebo si je nechat zaslat poštou (na vlastní náklady).

Máte-li zájem o zaslání níže uvedených publikací, obraťte se prosím na Janu Jandáčkovou, email: jana.jandackova@nuv_cz. Napište, o které publikace máte zájem a Vaši doručovací adresu.

1)      Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti (autor: Jana Zapletalová a kol.)

Metodika se zaměřuje na popis vybraných standardních činností školních psychologů (např. na diagnostickou a poradenskou práci, intervence týkající se sociálního klimatu školních tříd i škol a řešení rizikového chování ve školách atd.).

2)      Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti

(autor: Anna Kucharská, Jana Mrázková a kol.)

Metodika shrnuje osvědčené a doporučované postupy, zabývá se odbornými okruhy, které jsou v působnosti právě školního speciálního pedagoga.

3)      Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče

(autor: David Čáp, Pavel Dosoudil a kol.)

Metodika se soustředí na odborné okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče. Zaměřuje se na definování standardních postupů v obvyklých poradenských situacích při řešení výchovných obtíží žáků základních, středních i speciálních škol.

4)      Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

(autor: Pavla Jirásková a kol.)

V této metodické zprávě jsou formulovány doporučené postupy pro diagnostické, intervenční a metodické činnosti pedagogicko-psychologických poraden, a to zejména pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání.

5)      Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

(autor: Eva Čadová a kol.)

Metodická zpráva popisuje standardní postupy školských poradenských zařízení - speciálně pedagogických center (SPC) při realizaci poradenských činností ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specificky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

6)      Třístupňový model péče (3MP)

(autor: Anna Kucharská, Daniela Pokorná, Jana Mrázková a kol.)

Metodická zpráva se soustředí na hodnocení dopadu a efektivity třístupňového modelu péče (3MP, Mertin, Kucharská, 2007 a kol.), který si kladl za cíl dát podněty pro diagnostiku i následné změny v péči o děti s poruchami učení a chování i o děti s rizikem vzniku poruch učení a chování.

7)      Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách

(autor: Jana Zapletalová)

Text se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách. Zvláštní pozornost je věnována významu školních psychologů a speciálních pedagogů pro vznik úplného modelu školních poradenských služeb.

8)      Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách

(autor: David Čáp, Pavel Dosoudil a kol.)

Text představuje základní principy pro realizaci preventivních programů pro školy, které jsou poskytovány odbornými pracovníky středisek výchovné péče. Věnuje se legislativnímu zakotvení, povinné dokumentaci, spolupráci s rodiči a podpoře pedagogického sboru. Dále se text vyjadřuje k doporučené struktuře setkání se třídou, počtu těchto setkání a možným technikám či aktivitám, které jsou vhodné v jednotlivých částech programu.

9)      Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

(autor: Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková a kol.)

Metodická zpráva se zabývá pojetím sítě poradenských služeb v České republice.

 

Přehled metod doporučených k užívání ve školských poradenských pracovištích (2010).

Aktuálně připravujeme aktualizaci těchto doporučení, které zahrne novější metody např. metody z projektu DIS. Doporučujeme také sledovat recenze dostupných diagnostických nástrojů v odborném časopise věnovaném problematice psychologické diagnostiky: Testfórum.

předškolní věk

mladší školní věk

starší školní věk

adolescence a dospělost