Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.  Uskutečňuje se různými formami a vzdělávacími programy. Patří sem například organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, přednášky  apod.

Neformálním vzděláváním se v ČR zabývá celá řada organizací veřejného, soukromého i nevládního typu (právní formy školská právnická osoba, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, ale i různé obchodní společnosti). Podporou a ochranou mládeže a rozvojem infrastruktury pro její trávení volného času a zkvalitňováním nabídky služeb pro děti a mládež se zabývá Národní institut dětí a mládeže. Do neformálního vzdělávání se řadí také vzdělávání na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a základních uměleckých školách.

Národní institut dětí a mládeže

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.

 

Jazykové vzdělávání v jazykové škole

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jako instituce jazykového vzdělávání podle § 110 zákona č. 562/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), poskytují jazykové vzdělání v cizích jazycích. V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český.

 

Na čem pracujeme

V oblasti neformálního vzdělávání pracujeme nyní zejména podpoře cizinců připravujích se na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt a škol tuto zkoušku vykonávajících. NÚV realizuje zároveň Individuální projekt národní Pilot ZUŠ, v němž se vytvořil Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání a nyní se metodicky řídí jeho zavádění do škol.

 

Archiv