Co je nového na NZZ

Pro řešení tohoto projektu bylo velmi významné, že jeho myšlenka vycházela především z reálných potřeb pedagogické praxe. Již před jeho začátkem vznikly v některých oborech vzdělání spontánní aktivity, které směřovaly ke sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky.

Jednotné zadání má zaručit, že žádná škola nevynechá nic, co je pro obor podstatné a co budou žáci potřebovat ve svém povolání. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné. Nové závěrečné zkoušky by se i nadále měly skládat z části písemné, praktické a ústní. Jejich zaměření by ale mělo směřovat mnohem více než dnes k praxi v oboru. Stěžejní roli proto bude hrát zkouška praktická, při níž má žák řešit reálné úkoly a problémy.

Témata písemné ani ústní zkoušky by neměla mít encyklopedický charakter, jak to dosud často bývá. Mělo by jít o problémově formulované téma, při jehož řešení bude možné ověřit, zda je žák schopný využít své teoretické znalosti v praxi. Při zkoušce bude možné použít také test, ale ten bude mít jen doplňující charakter. 

Při ústní zkoušce dostávají žáci nově také otázky ze světa práce. Zjišťuje se tak, zda mají (ve chvíli kdy opouštejí školu) alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě, o hledání místa a jednání se zaměstnavateli. Důležité je také to, že nová závěrečná zkouška bude odpovídat standardům jednotlivých kvalifikací, které jsou popsány ve vznikající Národní soustavě kvalifikací.

Úplnou novinku v rámci závěrečné zkoušky představují samostatné odborné práce. Zatím je psali žáci třetích ročníků na 80 středních odborných školách v oborech kuchař, číšník, cukrář, pekař a kadeřník, ale počítá se s tím, že se jejich použití rozšíří. Na začátku 2. pololetí si žáci vylosovali téma a pak v průběhu jednoho nebo dvou měsíců sami vyhledali potřebné informace a své návrhy zpracovali na počítači.

Téma samostatné práce má vliv i na průběh závěrečné zkoušky. Při její praktické části totiž žáci dostanou za úkol vyrobit to, co teoreticky popsali, a při ústní zkoušce svůj postup obhajují před zkušební komisí. Žáci tak mají možnost ukázat, že pronikli do určité odborné problematiky, umí pracovat s informacemi a dokáží prezentovat výsledky své práce. Takové dovednosti jim pomohou najít dobré uplatnění a přispějí k tomu, aby měli chuť se i v dospělosti dále učit.


CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZAVEDENÍ NZZ DO ŠKOL