Koncepce nové závěrečné zkoušky

Publikace Koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem obsahuje ucelený popis koncepčních záměrů nové závěrečné zkoušky a jednotlivých prvků koncepce. Součástí materiálu jsou informace o východiscích pro tvorbu koncepce a konkrétní údaje o výsledcích průběžných šetření zaměřených na nosnost koncepce.

Romana Jezberová a řešitelský tým projektu Kvalita I - NZZ
Vydal: Národní ústav odborného vzdělávání Praha, květen 2008
ISBN 978-80-87063-10-1

celá publikace celá publikace (332,22 KB)


Vývoj kurikulární reformy vnáší do středního odborného vzdělávání výrazné změny, které kromě jiného postihují rovněž oblast evaluace výsledků vzdělávání. Jedním z důležitých prvků evaluačních procesů je závěrečná zkouška v oborech poskytujících střední odborné vzdělání s výučním listem (tzv. učebních oborech) 1.
Návrh koncepce nové závěrečné zkoušky usiluje o zohlednění aktuálního vývoje systému odborného vzdělávání, např. utváření nové soustavy oborů vzdělání, zavádění dvoustupňové tvorby kurikula (rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů), důraz na rozvoj spolupráce odborných škol se zaměstnavatelskou sférou apod. Reaguje rovněž na vývoj v oblasti evaluace samotné, vznik a uplatňování nových evaluačních prostředků a nástrojů.
Návrh byl vytvářen v letech 2005-2008 v rámci řešení systémového projektu ESF KVALITA I a jeho současná podoba vznikla na základě širšího ověřování jeho pracovních verzí v pilotních školách tohoto projektu. Předložený materiál je proto rozdělen do tří relativně nezávislých částí:
V první části Koncepce nové závěrečné zkoušky (I) jsou popsány jednotlivé prvky nové závěrečné zkoušky a koncepční záměry jejich začlenění do struktury koncepce.
Ve druhé části Vývoj koncepce nové závěrečné zkoušky (II) jsou uvedeny informace o východiscích pro tvorbu koncepce, jejích vztazích k aktuálním potřebám odborného vzdělávání a konkrétní údaje o výsledcích průběžných šetření zaměřených na nosnost koncepce, jež se uskutečňovala mezi zástupci škol, jejich sociálními partnery i členy koncepční skupiny 2.
Třetí část tvoří přílohy. Přílohy č. 1 a č. 2 obsahují ukázky evaluačních nástrojů, jejichž využívání je popsáno u jednotlivých prvků koncepce. Příloha č. 3 obsahuje ukázku rozpracování jednoho z nových prvků koncepce.