Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

V dubnu 2009 bylo zahájeno řešení projektu Nová závěrečná zkouška, který směřuje k vytvoření mechanizmů umožňujících plošnou realizaci nové závěrečné zkoušky ve všech školách.

V rámci tohoto projektu je pilotně ověřován a průběžně vyvíjen internetový informační systém nové závěrečné zkoušky (IIS NZZ), pokračuje ověřování koncepce nové závěrečné zkoušky i tvorba jednotných zadání závěrečné zkoušky (JZZZ). Jedná se jak o inovaci a tvorbu nových témat stávajících JZZZ, tak i tvorbu nových jednotných zadání pro obory středního vzdělání s výučním listem, zejména pak kategorie E. Zároveň je vytvářena databáze témat JZZZ, která bude využívána při stanovování obsahu jednotných zadání pro jednotlivé obory vzdělání v daném školním roce.

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání monitorovali editoři JZZZ příslušného oboru vzdělání. Vzhledem k vysokému počtu jednotných zadání a termínům závěrečných zkoušek ve školách bylo stanoveno, že jednotliví editoři musí závazně realizovat ke každému z vytvořených JZZZ jeden monitoring v daném oboru vzdělání. V případě oborů vzdělání, pro které byla JZZZ k dispozici již opakovaně, měli editoři preferovat ty školy, které ve šk. r. 2010/2011 realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání poprvé. Toto doporučení bylo možné dodržet zejména v případě četněji zastoupených oborů vzdělání, u máločetných oborů to vždy reálné nebylo.

Monitorování závěrečné zkoušky se zaměřilo na průběh praktické a ústní zkoušky. Zároveň byly zjišťovány i poznatky škol z  realizace písemné zkoušky. Při monitoringu ústní zkoušky bylo navíc možné získat informace o průběhu celé závěrečné zkoušky (tj. všech dílčích zkoušek – písemné, praktické, ústní).


publikace ke stažení publikace ke stažení (328,07 KB)