Tvorba jednotných zadání

Jednotné zadání pro každý jednotlivý obor zpracovává autorský tým, který je složen z pedagogů odborných škol, zástupce zaměstnavatelů – odborníka z praxe, případně pracovníka NÚOV. Vedoucí týmu - editor, nese odpovědnost za zpracování celého jednotného zadání a vybírá si své spolupracovníky ze škol (autory), kteří zpracovávají svěřené části jednotného zadání (např. témata jedné ze tří zkoušek). Odborník z praxe posuzuje, zda jednotné zadání odpovídá požadavkům stanoveným na výkon profese, ke které vyučení v oboru směřuje. Všichni, kdo JZZZ vytvářejí či posuzují, jsou zavázáni chránit jeho obsah před únikem informací.

Jednotné zadání závěrečné zkoušky je vytvářeno pro každý obor vzdělání zvlášť a na jeho tvorbě se podílí řešitelský tým, který je zpravidla složen ze zástupců tří škol (jedné gestorské a dvou řešitelských), odborného garanta příslušného oboru z NÚOV a odborníka z praxe (zástupce některého zaměstnavatele), který zajišťuje, aby se požadavky zaměstnavatelské sféry odrazily v obsahu i průběhu zkoušky. Jednotné zadání je podstatou nového pojetí.

V případě, že řešitelský tým navazoval na předchozí činnost (tj. měl k dispozici jednotné zadání z předchozího roku), soustředil se především na jeho aktualizaci a úpravy. Čerpal přitom z připomínek a doporučení pilotních škol a odborníků z praxe z loňského roku.

Jednotné zadání zástupci pilotních škol obdrželi většinou na metodických seminářích. Zároveň pro ně byly připraveny stručné metodické pokyny, které obsahovaly zejména informace potřebné k pochopení nových postupů a vysvětlení problémů, které se v předchozích letech nejčastěji vyskytovaly. Školy také získaly organizační pokyny pro zajištění průběhu jednotlivých zkoušek a informace o tom, jakým způsobem s jednotným zadáním nakládat (např. že nesmí být zveřejňováno a šířeno, že musí být využíváno beze změn a v plném rozsahu apod.).

Vše muselo být připraveno s dostatečným časovým předstihem, aby se školy mohly na realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání náležitě připravit.

 

školní rok 2011/2012

Porada editorů jednotných zadání 2011/12

 


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010