Zpětná vazba ze škol pomáhá při tvorbě jednotných zadání

Vážené kolegyně a kolegové, prosíme vás, abyste věnovali pozornost zpětné vazbě k závěrečným zkouškám. Vaše informace a připomínky budou mít vliv na přípravu jednotných zadání v příštím školním roce.  

Letošní nová legislativně ustanovená povinnost konat závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání vyvolává velmi výraznou potřebu získat ze škol zpětnou vazbu. Jde např. o informace o tom, jak dopadli žáci školy při využití jednotného zadání, jak škola hodnotí zpracovaná témata, případně s jakými problémy se u jednotného zadání pracovníci školy setkali.

POSTUP je následující:

Po ukončení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání vstoupíte znovu do informačního systému. Na kartě školy kliknete na odkaz „výsledky a hodnocení“. Objeví se obrazovka se dvěma záložkami:

  • Výsledky žáků - pro zápis údajů, jaké téma si žáci zvolili a jakou známku z něj získali.

Pro záznam výsledků vyberete témata, která si žák zvolil pro písemnou a vylosoval pro praktickou a ústní zkoušku. K tématu přiřadíte známku, kterou obdržel v jednotlivých zkouškách. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ zvolené hodnoty uložíte. Kolonky spojené se jménem žáka jsou nepovinné údaje, nemusíte je vyplňovat nebo můžete z důvodu anonymity a přehlednosti vyplnit pouze žák 01, žák 02 atd.

  • Hodnocení témat - pro hodnocení témat známkou od 1 (výborné) až po 5 (nedostatečné) s možností doplnit slovní hodnocení, komentář a upozornění na případné chyby.

V této části přidělíte známku každému tématu, které jste vybrali. Tou ohodnotíte zpracování tématu po stránce obsahové i formální. Kolonka „Komentáře a hodnocení“ pak slouží pro doplnění slovního hodnocení, komentář a upozornění na případné chyby.

Více na http://archiv-nuv.npi.cz/nzz2/ps