Jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání se školy velmi často ptají, jak mají postupovat, pokud vzdělávají žáky se SVP. Nejvíce se přitom zajímají o možnost prodloužit časové limity pro konání závěrečné zkoušky a o právní předpisy ze školské legislativy, které se k tomu vztahují.

Prezentaci na téma, jak postupovat při přípravě závěrečných zkoušek pro žáky se SVP najdete zde: Jezberova.pptxPrezentace.SVP.pptx (767,57 KB)

V následujícím textu se věnujeme úpravě časových limitů pro žáky se SVP

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, definuje mezi zásadami vzdělávání v § 2 rovný přístup každého občana ČR nebo jiného členského státu EU ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu (mj.) zdravotního stavu a nezbytnost zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. V návaznosti na to je v § 16 odstavci 2 školského zákona umožněno zdravotně postiženým a zdravotně znevýhodněným žákům při ukončování vzdělávání upravit podmínky odpovídající jejich potřebám. Uvedené ustanovení žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nezbavuje povinností vyplývajících z konání závěrečných zkoušek, otevírá však právní prostor pro uzpůsobení jejich konání tak, aby tito žáci nebyli z důvodu svého handicapu diskriminováni v rámci svého vzdělávání (včetně jeho ukončení).

Základní vymezení závěrečných zkoušek je upraveno v §74 a §75 školského zákona. Podrobnosti o obsahu a průběhu závěrečných zkoušek obsahuje vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění.

Časové limity pro konání jednotlivých zkoušek (písemné, praktické a ústní) uvedené v této vyhlášce se vztahují na žáky, kteří nemají upraveny podmínky pro konání závěrečné zkoušky podle § 16 odst. 2 školského zákona. Z toho vyplývá, že stanovením vhodných podmínek žákům se zdravotním postižením či znevýhodněním při konání závěrečné zkoušky podle § 16 odst. 2, písm. c) školského zákona, je možné překročit dobu stanovenou pro zdravotně nehandicapované žáky ve vyhlášce č. 7/2005 Sb.  

Potřebné prodloužení času na konání závěrečné zkoušky by mělo vyplývat z vyjádření školského poradenského zařízení (PPP/SPC) ke vzdělávacím potřebám zdravotně postiženého či zdravotně znevýhodněného žáka. V případě, kdy PPP nebo SPC doporučí prodloužení doby konání zkoušky dle potřeby, stanoví konkrétní časový limit pro jednotlivé zkoušky u žáka se zdravotním postižením či znevýhodněním ředitel školy (a není vyloučeno, že zejména u žáka s těžkým stupněm zdravotního postižení, bude doba konání zkoušky i o 100 % delší, než je uvedena ve vyhlášce č. 47/2005 Sb.). Vhodnější ovšem je, pokud školské poradenské zařízení poskytne škole konkrétní vyjádření (např. nezbytnost navýšení času konání zkoušky o 50, 100 %). V případě konkrétního vyjádření ŠPZ k době konání zkoušky by tato doba neměla být školou překročena.

Doba trvání závěrečné zkoušky v jednom dni také musí respektovat zdravotní omezení žáků. Například u praktické zkoušky je v jednotném zadání stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky, který škola musí v daném oboru dodržet. Tento časový limit se vztahuje (obdobně jako u jiných části závěrečné zkoušky) opět na žáky, kteří nemají upraveny podmínky pro konání ZZ podle § 16 odst. 2 školského zákona. Stanovení maximální doby trvání praktické zkoušky v jednom dni na 7 hodin je však dáno ochranou zdraví žáků proto, aby při konání praktické zkoušky z důvodu její neúměrné délky v jednom dni nedocházelo k jejich přetěžování. Tento denní limit pak škola nesmí prodloužit. Přirozeným důsledkem prodloužení doby konání praktické zkoušky přes 7 hodin z důvodu uzpůsobení podmínek jejího konání pro žáka se SVP, je rozložení této zkoušky do více dnů.

Romana Jezberová