Jednotná zadání se upravují podle připomínek škol a zaměstnavatelů

V projektu Nová závěrečná zkouška 2 právě probíhá vypořádávání připomínek k jednotným zadáním roku 2012–2013. Podněty pedagogů i odborníků z praxe projednávají autorské týmy a v případě oprávněnosti jsou témata upravována.

Obdobně jako v minulých letech měla i letos každá škola, která ve školním roce 2012–2013 pracovala s jednotným zadáním, možnost připomínkovat témata závěrečných zkoušek v dotazníkovém šetření. Každé jednotné zadání rovněž prostudoval odborník z praxe a zpracoval k němu svá stanoviska. Tyto připomínky a stanoviska obdrželi v průběhu srpna editoři jednotlivých jednotných zadání a v současnosti je s pomocí týmu autorů vypořádávají.

Ačkoliv k naprosté většině témat školy připomínky neměly, nalezli někteří učitelé konkrétní chyby nebo nedostatky (např. chybný výpočet, použití neaktuální terminologie, více možností správných řešení v testových otázkách apod.). Takové podněty jsou vyhodnocovány a v případě oprávněnosti jsou ihned v tématech opravovány.

Pokud se u některého oboru vzdělání objevily obecnější nebo koncepční připomínky škol či odborníka z praxe (např. k potřebě aktualizovat odborný obsah témat, nebo oborové normy, případně snížit nebo zvýšit náročnost témat určité zkoušky apod.), zpracovává k nim příslušný editor vždy písemné vyjádření. Mnohými z nich se pak zabývá celý autorský tým a rozhodne o tom, jak se promítnou do vytváření témat závěrečných zkoušek v dalším školním roce.

Děkujeme školám i odborníkům z praxe, že poskytli tvůrcům témat tyto důležité zpětnovazební informace. Jejich podněty velmi přispívají k tomu, aby v databázi témat závěrečných zkoušek jednotlivých oborů vzdělání byla uložena pouze kvalitní a bezchybně zpracovaná témata.

Romana Jezberová, NÚV