Jednotné zadání v oborech vzdělání kategorie E

V období příprav na plošné zavedení jednotného zadání závěrečných zkoušek do škol byla věnována nejprve pozornost úpravám podkladů zpracovaných v JZZZ oborů vzdělání kategorie E. Tyto obory, oproti učebním oborům kategorie H, poskytují vyučení s nižšími nároky na všeobecné a teoretické odborné vzdělání. Důraz je zde kladen zejména na praktickou část odborné přípravy. Žáci většiny tzv. „éčkových“ oborů jsou připravováni na výkon převážně rutinních pracovních činností či manuálních operací. Získají sice výuční list, avšak po absolvování oboru většina žáků nepokračuje v dalším studiu.

Výrazná orientace na praktickou složku přípravy na povolání umožňuje získat výuční list především žákům, kteří v základním vzdělávání prospívali s obtížemi. Často se zde vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Uspořádání, obsah i rozsah materiálů v jednotném zadání oborů kategorie E byl konzultován s učiteli ze škol, které tyto obory vyučují. Ti doporučili snížit náročnost obsahu i rozsahu podkladů, které se u zkoušek žákům předkládají.
Proto je jednotné zadání oborů vzdělání kategorie E oproti oborům kategorie H zpracováno odlišně, i když jeho uspořádání je obdobné:

  • obsah témat se vyznačuje nižší náročností;
  • nižší je také náročnost kritérií hodnocení výkonů žáků;
  • veškeré pokyny pro žáky jsou stanoveny tak, aby je žákům tlumočili jejich učitelé;
  • zvýšený důraz je kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
  • otázky ze světa práce jsou formulovány méně náročně;
  • jednotné zadání neobsahuje samostatnou odbornou práci apod.

Do některých jednotných zadání oborů kategorie E jsou zařazena i témata vytvořená přímo pro žáky se SVP, která jsou charakteristická např. specifikací obsahu dle konkrétního zaměření oboru, nižšími nároky na písemnou zkoušku, na podmínky průběhu praktické zkoušky, apod.