Nový vzdělávací modul

Editoři a autoři témat jednotných zadání se už mohou vzdělávat v e-learningovém modulu. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním systému podle jejich individuálních potřeb.

K naplnění e-learningového modul bylo nutné modifikovat veškeré didaktické texty, které dosud sloužily ke vzdělávání, znovu je aktualizovat a také kompletně upravit jejich obrázkovou část. Nově byly vytvořeny oddíly vzdělávacích textů pro jednotlivé role v rámci systému nové závěrečné zkoušky. Skládají se z podrobných popisů jednotlivých činností potřebných pro vytvoření nového tématu, sestavení jeho struktury, ukazují postup schvalování témat a sestavování jednotného zadání.

Každý text je pro větší názornost doplněn obrázkovou přílohou, která chronologicky zobrazuje jednotlivé kroky operací popsaných v textu. Čtenář tak není odkázán na složité hledání na pracovní ploše informačního systému, ale ihned přesně ví, jak danou operaci provést. Jednotlivé části vzdělávacích oddílů jsou navzájem provázány sofistikovaným systémem hypertextových odkazů sloužících pro snadný pohyb v textu a možnost přesunu mezi jeho jednotlivými částmi tak, aby studovaná látka vytvářela logické celky. 

Souběžně s těmito texty vznikl také e-learningový kurz pro práci s vnitřním textovým procesorem Edix. Ten kromě vzdělávacích textů příslušejících k jednotlivým lekcím obsahuje i kontrolní cvičení, která prověřují, jak student porozuměl probrané látce a nakolik své nově nabyté vědomosti dokáže uplatnit v praxi.

 Vít Valeš

  • Podrobnější informace o obsahu vzdělávacího modulu najdete ve článku Romany Jezberové  E_learning_web.doc E-learning.doc (98,00 KB)