Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie E

 1. Jaké hygienické a bezpečnostní předpisy musíte při své práci dodržovat? Proč?
 2. Co musíte udělat, když na pracovišti dojde k problému (např.: zjistíte závadu, úraz spolupracovníka apod.)?
 3. Na co byste měl/a nárok v případě pracovního úrazu? Ve kterých případech byste jej nemohl/a uplatnit?
 4. Co bude Váš zaměstnavatel od Vás hlavně vyžadovat?
 5. Co Vám musí na pracovišti Váš zaměstnavatel zajistit?
 6. Máte představu o tom, kde můžete po škole pracovat?
 7. Kde by Vám poradili při hledání zaměstnání?
 8. Kde byste se dozvěděl/a o volných místech ve Vašem oboru?
 9. V čem by Vám mohl pomoci úřad práce? Víte, kde se ve Vašem okolí nachází?
 10. K čemu slouží profesní životopis? Co se v něm uvádí?
 11. Co si můžete vyřídit na Vašem obecním úřadu?
 12. Na co byste si měl/a dát pozor, abyste vždy odvedl/a dobrou práci?
 13. Co víte o mzdě? Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?
 14. Jaké jsou nejdůležitější výdaje domácnosti?
 15. Jak budete hospodařit se svým měsíčním příjmem?
 16. Kdy a na co byste využil/a půjčku? Na co byste si neměl/a půjčovat? Kde byste o půjčku žádal/a?
 17. Jaké podmínky a jaká rizika musíte vždy promyslet při žádosti o půjčku?
 18. K čemu slouží bankovní účet?
 19. K čemu slouží pojištění osob a majetku? Víte, co obsahuje pojistná smlouva?
 20. Jaký je rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem?
 21. Proč se odvádějí daně?
 22. Co je záruční lhůta? Na co se vztahuje?
 23. Reklamoval/a jste někdy nějaké zboží? Co by se mohlo reklamovat ve Vašem oboru?
 24. Jak byste se připravil/a na přijímací pohovor do zaměstnání?
 25. Na co byste se měl/a zeptat, než nastoupíte do zaměstnání?
 26. Co je pro Vás důležité při rozhodování o zaměstnání (např.: pracovní doba, plat, jak daleko je pracoviště apod.)?
 27. K čemu slouží pracovní smlouva? Co musí obsahovat?
 28. Jak můžete chránit životní prostředí doma a na pracovišti?
 29. Jak můžete šetřit na svém pracovišti?
 30. Jak si můžete udělat dobré jméno na pracovišti?
 31. Samostatná odborná práce
 32. Pokud jednotné zadání stanoví využití samostatné odborné práce u závěrečné zkoušky, je škola povinna zadat žákům samostatnou odbornou práci podle pokynů k jejímu zpracování, které byly školám zpřístupněny v lednu 2014. Podklady ke zpracování samostatné odborné práce (SOP) ovšem dostávají školy pouze v některých oborech vzdělání kategorie H. Jde o takové obory vzdělání, kde tvůrci JZZZ usoudili, že tato práce může mít významný přínos pro výkon profese, ke které vzdělávání v oboru směřovalo.
 33. Termínem „samostatná odborná práce“ se označuje písemné zpracování komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru. Samostatná odborná práce je obvykle šíře obsahově zaměřena (např. vypracování kompletních podkladů pro zhotovení a propagaci výrobků, služeb, návrh na zřízení soukromé provozovny, založení soukromého podnikání v oboru apod.).
 34. Jde o práci, která je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování je jim poskytován delší časový prostor – minimálně jeden měsíc. Žáci práci samostatně zpracovávají a průběžně konzultují s vyučujícími ve stanoveném časovém rozpětí. Odevzdají ji nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací v termínu určeném ředitelem školy. Škola zajistí, aby samostatná odborná práce byla k dispozici zkušební komisi. Pokud žák SOP neodevzdá, je u závěrečné zkoušky výrazně znevýhodněn.
 35. V jednotném zadání je stanoveno téma (příp. několik témat) samostatné odborné práce, osnova jejího obsahu a požadavky na formální úpravu písemného zpracování. Rovněž jsou zde uvedeny obecné pokyny k organizaci jejího zadávání, zpracování, odevzdání a způsobu hodnocení. Jejich upřesnění je v kompetenci ředitele školy.
 36. Samostatná odborná práce není z legislativních důvodů dosud zařazena jako svébytná součást závěrečné zkoušky, proto je zpracování SOP součástí vzdělávání v rámci odborného vyučovacího předmětu, který stanoví ředitel školy.