Probíhá schvalování témat jednotných zadání

V průběhu ledna bylo dokončeno zpracování témat pro písemné, praktické a ústní zkoušky, z nichž budou sestavena jednotná zadání. Hotová témata autoři postupují do schvalovacího procesu, během kterého se kontroluje jak technické zpracování, tj. zejména dodržení požadované struktury textu, tak soulad s metodickými pokyny a jazyková správnost. 

V případě dílčích pochybení opravují chyby příslušní metodici a u závažnějších problémů se téma vrací autorovi.  Díky tomuto schvalovacímu procesu je zajištěna kvalita všech jednotných zadání.

Přípravu témat měly na starosti autorské týmy, jejichž členy jsou převážně učitelé příslušných škol. Práce na tématech nebyla vůbec lehká. Pedagogové se museli naučit ovládat nový vnitřní editor Edix, který je výrazně odlišný od textových editorů typu Microsoft Word.  Nejprve bylo třeba promyslet logickou strukturu obsahu a vybrat jednotlivé objekty, jako je seznam, tabulka, nadpis nebo odstavec, pak teprve následuje jejich naplnění textem. 

Je to nezbytné z toho důvodu, že strukturovaný text umožňuje vzájemně zaměňovat úkoly mezi jednotlivými tématy, což se bude využívat v dalších letech při zpracování nových témat a vytváření široké databáze, ze které budou školy vybírat a sestavovat vlastní zadání „na míru“.

Jednotná zadání pro školní rok 2012/2013 budou školám zpřístupněna v průběhu března 2013 na webovém portálu https://skoly.nzz.nuov.cz/.