Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, školní rok 2014–2015 je prvním rokem, kdy školy s učebními obory povinně realizují závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Ačkoliv ověřování tohoto způsobu zadávání závěrečné zkoušky probíhá již od školního roku 2004–2005 (a v loňském školním roce k využití jednotného zadání u ZZ dobrovolně přistoupilo 88 % škol, na kterých závěrečné zkoušky skládalo 93 % žáků – tj. 30 104 žáci), je situace povinné realizace jednotného zadání pro školy nová. Jednotná zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) pro školní rok 2014–2015 jsou od března 2015 uložena na webovém portálu projektu Nová závěrečná zkouška 2.

V rámci projektu NZZ_2 a jemu předcházejících projektů ministerstva školství jednotná zadání postupně vznikala pro všechny obory vzdělání kategorie H a E.
K jednotnému zadání závěrečných zkoušek pro učební obory, které Vaše škola vyučuje, se dostanete na internetové adrese https://skoly.nzz.nuov.cz.

Přístup k jednotnému zadání získal z NÚV poštou ředitel každé školy, která vyučuje učební obor, příp. více oborů, pro něž byla jednotná zadání vytvořena.
Většina škol již přístup do informačního systému získala v předchozích letech. Jejich přístupové údaje se nebudou měnit, uživatelské jméno je i nadále REDIZO školy, a zůstává i heslo.
Pouze v případě ztráty hesla bude na žádost školy vygenerováno heslo jiné a posláno jí poštou.

Vloni se pro využití jednotného zadání alespoň v jednom z vyučovaných oborů rozhodlo 94 % škol v oborech vzdělání kategorie H a 85 % oborech kategorie E. Některé školy dokonce zavedly jednotnou závěrečnou zkoušku ve všech oborech, které vyučují. Ačkoliv bylo využívání jednotného zadání u závěrečné zkoušky pro školy až do letošního roku dobrovolné, školy o ně projevovaly výrazný a stále narůstající zájem zřejmě i z následujících důvodů.


Co školám přinese využívání jednotného zadání?

  • Získají zadání závěrečných zkoušek srovnatelné svojí náročností se zadáním na ostatních školách, které vyučují tentýž obor, a mohou si vyzkoušet, zda úroveň jejich výuky odpovídá jednotnému zadání;
  • jejich žáci skládají závěrečné zkoušky podle jednotně stanovených požadavků, na nichž se shodli pedagogové vyučující daný obor na různých školách (i v různých regionech);
  • ověřují si, že jejich žáci jsou dobře připravováni pro praxi, protože na jednotném zadání spolupracují také odborníci z praxe, kteří sledují, zda zadání zohledňuje aktuální požadavky na výkon profese, k níž obor směřuje;
  • potvrzují kvalitu výuky v učebních oborech vyučovaných ve škole před rodiči i zaměstnavateli;
  • jejich učitelé nemusejí vypracovávat obsah závěrečné zkoušky sami.

Proč jsou vytvářena jednotná zadání?

Jednotné zadání přispívá k tomu, aby závěrečná zkouška konaná v témže učebním oboru na různých školách měla srovnatelnou náročnost a odpovídala současným potřebám výkonu profese. Toho nelze dosáhnout, pokud požadované výstupy v daném oboru nejsou jasně a jednotně stanoveny. Fakt, že závěrečná zkouška v daném oboru může mít velmi rozdílnou úroveň, pokud si každá škola sestavuje její obsah sama, vadil nejdříve samotným odborným školám. Proto již před řadou let začaly vzájemně spolupracovat a vytvářet sjednocená zadání závěrečné zkoušky pro některé obory vzdělání.
Nezbytnost jednotně stanovit požadavky na obsah a průběh závěrečné zkoušky v daném oboru je dána i tím, že školy již běžně tvoří vlastní školní vzdělávací programy a mají možnost prokázat výjimečnost své výuky realizované podle vlastního ŠVP. Současně však musejí svým absolventům zaručit, že je učily vše, co tvoří podstatu příslušné profese, a že pokud u nich získají výuční list, je takto vnímána jeho hodnota i zaměstnavateli. Tím může jednotné zadání závěrečné zkoušky podpořit prestiž učňovského školství v očích veřejnosti a povzbudit zájem žáků základních škol i jejich rodičů o učební obory.

Jak vznikají jednotná zadání?

Jednotné zadání každého oboru vytvářejí učitelé, kteří příslušný obor v odborných školách vyučují. Každé nově vytvořené téma je posuzováno a schvalováno odborníkem z praxe, což přispívá k zajištění jeho souladu s reálnými potřebami dané profese. Využíván je rovněž kvalifikační standard, který stanoví aktuální požadavky na příslušnou kvalifikaci. Také toto prohlubuje vazbu jednotného zadání na vývoj v oboru.
Od školního roku 2005–2006 se jednotná zadání závěrečných zkoušek každoročně vytvářela a ověřovala v projektu Kvalita I, na který navázal národní projekt Nová závěrečná zkouška a poté (od dubna 2012) projekt Nová závěrečná zkouška 2. Všechny projekty byly financovány z ESF a ze státního rozpočtu ČR a byly realizovány v úzké spolupráci s MŠMT v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV).
Od školního roku 2009–2010 jsou vytvořená zadání každým rokem zpřístupňována všem školám, které příslušný obor/více oborů vzdělání učí. Školám je nabízena možnost jednotné zadání připomínkovat. Jejich náměty jsou pak využívány pro přípravu jednotných zadání v dalších letech.
Podrobností o projektu Nová závěrečná zkouška 2 a udržitelnosti jeho výsledků získáte na webových stránkách http://archiv-nuv.npi.cz/nzz2, kde je zveřejněn i přehled jednotných zadání, která v současnosti pokrývají prakticky celou soustavu učebních oborů. Naleznete zde i možnost získat odpovědi na Vaše dotazy a kontakty, které můžete v případě potřeby využít.

Co když bude mít škola s využitím jednotného zadání problémy?

Jednotné zadání tvoří podstatu nové závěrečné zkoušky. Její plošné zavedení do všech škol s učebními obory kategorie H i kategorie E proběhne v letošním školním roce. Desetileté ověřování nového způsobu konání závěrečných zkoušek na bázi dobrovolného využívání jednotných zadání mělo umožnit všem školám, aby se na nové podmínky mohly postupně připravit. Přesto může Vaše škola patřit mezi cca 10 % škol, které se problematikou nových závěrečných zkoušek dosud nezabývaly, nebo pouze v omezené míře (například proto, že se měnily jejich existenční podmínky, tj. časté změny ve vedení školy, slučování apod., nebo že vyučují výhradně žáky s určitým typem zdravotního postižení a speciálními vzdělávacími potřebami, případně pro jiné důvody). Tato metodická příručka by Vám měla pomoci objasnit, jak je třeba s jednotným zadáním ve škole nakládat a jak je využívat při přípravě i realizaci závěrečných zkoušek. Doufáme, že bude užitečná i pro školy, které již jsou v oblasti využívání jednotného zadání zkušené.Vždy se ovšem může stát, že i přes podrobné informace v tištěné podobě budete potřebovat nějakou konkrétní radu nebo narazíte na problém, o kterém se zde nepíše. V takovém případě se obracejte na níže uvedené pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří Vám v rámci svých pracovních pozic a kompetencí poradí či pomohou.
Ing. Dana Kočková, gestor NZZ e-mail: Dana.Kockova@nuv_cz , tel.: 274 022 411, 724 652 205
RNDr. Libor Berný, správce informačního systému e-mail: Libor.Berny@nuv_cz, tel.: 274 022 136
Petr Kos, správce uživatelů informačního systému e-mail: Petr.Kos@nuv_cz
Ing. Hana Hušáková, administrátor tvorby jednotných zadání e-mail: Hana.Husakova@nuv_cz, tel.: 274 022 424
PhDr. Romana Jezberová, Ph.D., metodik NZZ e-mail: Romana.Jezberova@nuv_cz, tel.: 274 022 412
Renáta Pyrochtová, asistentka e-mail: Renata.Pyrochtova@nuv_cz, tel.: 274 022 136


Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.
Pracovníci NÚV zodpovědní za Nové závěrečné zkoušky