Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2011/2012

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012.

Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů.


publikace ke stažení publikace ke stažení (721,29 KB)


V rámci řešení projektu Nová závěrečná zkouška  bylo pro školní rok 2011/2012 vytvořeno celkem 113 jednotných zadání závěrečné zkoušky (JZZZ), z toho 80 pro obory vzdělání kategorie H a 33 pro obory vzdělání kategorie E. Na tvorbě jednotných zadání se podílelo na 500 spolupracovníků ze škol a odborníků z praxe.
Jednotná zadání byla školám zpřístupněna v březnu 2012 prostřednictvím internetového informačního systému nové závěrečné zkoušky. Při závěrečné zkoušce je mohly využít všechny školy, které mají ve své vzdělávací nabídce zařazeny příslušné obory středního vzdělání s výučním listem. V rámci navazujícího projektu Nová závěrečná zkouška 2 , který začal v dubnu 2012, byl vyhodnocen průběh závěrečných zkoušek na školách, které využily jednotné zadání. Podle zpětné vazby, poskytnuté školami prostřednictvím informačního systému, se pro využití jednotného zadání rozhodlo 61 % škol s obory vzdělání kategorie E a 81 % škol s obory vzdělání kategorie H.
K jednotným zadáním se po závěrečných zkouškách v červnu 2012 vyjadřovali ti nejpovolanější – pedagogové, kteří měli zadání od března k dispozici, připravovali podle nich závěrečné zkoušky, v červnu je realizovali a následně prostřednictvím dotazníku chválili nebo kritizovali. V informačním systému NZZ byl za tím účelem ke každému jednotnému zadání umístěn dotazník s baterií otázek na průběh přípravy a realizace závěrečných zkoušek podle jednotných zadání. Získané připomínky, názory a postřehy škol k jednotlivým zadáním byly statisticky zpracovány a předány vedoucím autorských týmů, které připravují jednotná zadání pro školní rok 2012/2013.
V předkládaném materiálu naleznete informace o tom, jak dopadlo statistické vyhodnocení všech 923 dotazníků, které školy vyplnily. Ke každé položce dotazníku je uveden číselný údaj v procentech zastoupení kladné a záporné odpovědi a jeho grafické znázornění.
Výsledky dokumentují, že školy byly s kvalitou jednotných zadání ve velké většině spokojeny a jejich celkový postoj k uplatnění nové závěrečné zkoušky zůstává velmi pozitivní.
Další důležitou zpětnou vazbu o kvalitě jednotných zadání daných oborů vzdělání poskytují zástupci zaměstnavatelů, kteří posuzují zejména soulad s reálnými požadavky na výkon příslušných povolání. Odborníci z praxe, pověření Hospodářskou komorou ČR, průběžně sledovali tvorbu jednotných zadání příslušných oborů vzdělání prostřednictvím informačního systému. Mohli tak bezprostředně sdělovat autorským týmům svoje připomínky a náměty k aktuálně zpracovávaným částem zadání. Po ukončení tvorby jednotných zadání pak tito experti vypracovali ke každému zadání, jehož posouzením byli pověřeni, souhrnné stanovisko.
Celkově lze konstatovat, že expertní posouzení jednotných zadání vyzněla ve významné většině pozitivně. Ze 113 posuzovaných jednotných zadání byly pouze k jednomu vysloveny vážné výhrady.
Jako každý rok , také ve školním roce 2011/2012 monitorovali vedoucí autorských týmů, z jejichž dílny jednotná zadání vyšla, průběh závěrečných zkoušek podle jednotného zadání ve vybraných školách. Vzhledem k vysokému počtu jednotných zadání a termínům závěrečných zkoušek ve školách bylo stanoveno, že každý editor musí závazně realizovat ke každému z vytvořených JZZZ jeden monitoring v příslušném oboru vzdělání.
U oborů, pro které byla JZZZ k dispozici již opakovaně, měli preferovat ty školy, které ve školním roce 2011/2012 realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání poprvé. To ovšem bylo možné zejména v případě četněji zastoupených oborů vzdělání. Monitoring se zaměřil na průběh praktické a ústní zkoušky. Navíc bylo možné získat informace o průběhu celé závěrečné zkoušky (tj. všech dílčích zkoušek – písemné, praktické, ústní).
Monitoring prokázal jednoznačně pozitivní zkušenosti škol s přípravou závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.