kar.gif

Ke stažení ve formátu pdf

Kariérové poradenství je proces, který pomáhá žákům najít a rozvíjet vlastní potenciál a využít ho ve prospěch svůj, i ve prospěch společnosti. Ne vždy tento proces začíná v rodině, vždy však může začít ve škole.

V ČR má se službami kariérového poradenství (KARIPO) zkušenost pouze 15 % populace. Cílem je, aby se stalo běžnou součástí života ve škole a aby se potenciál této oblasti využíval v plném rozsahu.

KARIPO všem žákům pomáhá s identifikací silných a slabých stránek, zájmů, předpokladů či vlastních limitů. Díky sebepoznání se mohou lépe zaměřit na to, v čem se dál rozvíjet, a díky posílení sebereflexe a sebevědomí tak lépe rozhodovat o své budoucnosti.

Důležitou součástí je podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze školy a poskytování informací a podpory rodičům při orientaci na budoucí vzdělávací a profesní dráhu žáka.

Součástí KARIPO některých škol je také příprava na zkoušku profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací pro veřejnost.

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

  • Důležité je vytvořit ze strany vedení podmínky pro začlenění služeb KARIPO do života školy: personální kapacity (samostatná pozice kariérového poradce, dostatečná časová kapacita, odpovídající vzdělání), prostor pro výkon poradenských služeb, podporu zapojení pracovníků školy včetně integrace prvků KARIPO do všech předmětů.
  • Propojovat vzdělávací obsah odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných výcviků se světem práce, motivovat a podporovat žáky v identifikaci s profesní orientací daného předmětu, zaměřovat se na rozvoj sociálních kompetencí a pracovních návyků.
  • Rozvíjet spolupráci s rodiči tzv. tripartitní formou (poradce-žák-rodič) a zajišťovat komunikaci se zaměstnavatelskou sférou a odbornými institucemi a organizacemi v regionu.
  • Nezbytnou podmínkou rozvoje oblasti je kvalitní vzdělání školního kariérového poradce (nejlépe formou dlouhodobého sebezkušenostního výcvikového kurzu) a oddělení činností kariérového a výchovného poradce.

Co rozvoj oblasti přináší?

  • Provázání celé vzdělávací a výchovné činnosti školy – kariérové poradenství pomáhá žákům dávat učivo do kontextu jejich osobnosti, zázemí, potřeb, nadání i limitů.
  • Účinný preventivní nástroj (prevence neúspěchu, nespokojenosti, rizikového chování a předčasných odchodů ze vzdělávání).
  • Účinný nástroj individuální podpory a osobnostního rozvoje žáků pro jejich úspěšné uplatnění na trhu vzdělávání, práce i v osobním životě.

 Projekt P-KAP nabízí ucelené pojetí tematické oblasti včetně úlohy KARIPO v náboru na SŠ i jeho významu v prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, podrobnou SWOT analýzu i širokou paletu příkladů z praxe.


Konzultace a odborná podpora

RNDr. Petr Pokorný, garant oblasti intervence – petr.pokorny@npi_cz

Ing. Martina Hausdorfová, garantka oblasti intervence - martina.hausdorfova@npi_cz

Mgr. Eva Růtová, metodička pro téma předčasných odchodů ze vzdělávání – eva.rutova@npi_cz