DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: ANALÝZA POTŘEB ŠKOL

Priority krajů a škol v krajských akčních plánech a plánech aktivit škol vycházejí z podrobné analýzy opřené o sběr relevantních dat zjišťovaných v rámci projektu P-KAP, který je poskytuje  školám a krajům. V rámci projektu se uskuteční postupně tři dotazníková šetření.

Úvodní šetření proběhlo v období listopad 2015 – leden 2016. Osloveny byly všechny SŠ a VOŠ v celé ČR, tedy 1365 škol.  Analýza potřeb škol je tedy unikátní datový výstup pokrývající potřeby téměř všech SŠ a VOŠ v ČR. Druhá vlna plošného dotazníkové šetření proběhla v říjnu a listopadu 2018, osloveno bylo 1293 SŠ a VOŠ. Návratnost dotazníků v obou vlnách se pohybuje na úrovni 96–98 %.

Hlavním cílem šetření bylo zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (tedy v tzv. oblastech intervencí). Sběr dat se uskutečnil v rámci šetření formou internetového dotazování (CASI – computer assisted self interviewing). Takto vysoké návratnosti se podařilo dosáhnout díky spolupráci s odbory školství v jednotlivých krajích, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a krajskými garanty projektu.


Výstupy šetření, které jsou krajům poskytovány ve formě agregovaných dat, pro ně představují zpětnou vazbu při tvorbě regionální vzdělávací politiky a vytvářejí prostor pro sladění v oblasti prioritizace potřeb krajů i jednotlivých škol. Na úrovni škol jsou jedním z podkladů při tvorbě školních akčních plánů nebo plánů aktivit.

Šetření se bude opakovat po ukončení první fáze krajského akčního plánování (KAP I) a bude zároveň jedním z podkladů pro druhou fázi (KAP II). Závěrečné šetření pak bude využito k vyhodnocení účinnosti akčního plánování v jednotlivých krajích.


Kompletní výsledky šetření P-KAP v krajích 2016

Kompletní výsledků dotazníkové šetření Analýzy potřeb škol pro jednotlivé kraje ke stažení najdete zde.


Manažerské shrnutí výsledků II. vlny šetření z roku 2018 po krajích: 
Hlavni město Praha, Jihočeský krajJihomoravský kraj, Karlovarský krajKraj Vysočina,  Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj,  Olomoucký kraj,  Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj,  Ústecký kraj, Zlínský kraj

Další analýzy z krajů

Vzdělávání a trh práce v ČR. Struktura zaměstnanosti, nově přijatí žáci a absolventi, nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol – další analýzy z krajů ke stažení najdete zde.