Průmyslová automatizace - školní vzdělávací program jako výsledek dlouholeté spolupráce školy a firmy v Chotěboři

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř nabízí technické a ekonomické obory, obory maturitní i obory tříleté ukončené závěrečnou zkouškou. Škola se snaží o moderní výuku a těsné propojení s praxí, čímž se jí daří vychovávat žáky a studenty, o které je mezi zaměstnavateli velký zájem. Mnoho absolventů pokračuje v dalším studiu na VOŠ a VŠ. O dobré přípravě studentů svědčí výborné výsledky v odborných soutěžích, ale také zájem okolních firem. Spolupráce s firmou B:TECH dokonce vedla ke společné přípravě školního vzdělávacího programu Průmyslová automatizace.

logo B_TECH.jpg

NAŠE SRDCE BUŠÍ PRO TECHNIKU – těmito slovy se na svých webových stránkách prezentuje firma B:TECH. Jeden z největších automatizačních týmů v Česku je na trhu od roku 2000. Za 20 let své existence získala společnost celosvětové renomé v oblasti automatizace, systémové integrace a robotizace. B:TECH se však neorientuje pouze na výkon, usiluje i o to, být firmou společensky odpovědnou. Politiku společenské odpovědnosti staví především na podpoře odborného vzdělávání v regionu Vysočina 

logo VOS_OA_SOUT_Chotebor.jpg

Dlouhodobá spolupráce školy s firmou B:TECH vyústila ve společné přípravě školního vzdělávacího programu PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE. Výuku v prvním ročníku čtyřletého studijního oboru zahájila škola v září 2020.

Na otázky o podílu společnosti B:TECH na přípravě obsahu vzdělávání i vlastní realizaci programu odpovídá ředitel školy Mgr. Luděk Benák.

Jak a kdy vznikla myšlenka vytvořit nový vzdělávací program? Co je cílem?

Naším cílem bylo vytvořit atraktivní čtyřletý maturitní obor, jehož absolventy již delší dobu postrádají významné elektrotechnické i strojírenské firmy z regionu. Pro tento obor jsme zvolili název Průmyslová automatizace a pro jeho vznik byla klíčová spolupráce naší školy s firmou B:TECH. Školní vzdělávací plán tohoto oboru vznikal v úzké spolupráci s odborníky z této moderní firmy. V odborných předmětech se studenti podrobně seznámí se základy elektrotechniky a elektroniky, používanými technickými materiály, konstrukcí a provozem strojů, výrobními technologiemi, CNC programováním a hlavně s automatizací, robotizací a řízením výroby. Studenti tohoto oboru pracují v CAD/CAM systémech s programy Solid-Works, Surfcam, Solidcam, ArtCam. Výuka probíhá v našich moderních odborných učebnách a taktéž využíváme špičková pracoviště a moderní stroje spolupracujících firem z našeho regionu a hlavně firmy B:TECH. Studenti postupně projdou praxí v těchto firmách, takže poznají různé provozy a seznámí se s nejmodernějšími technologiemi současnosti včetně automatizovaných a robotizovaných pracovišť. Velký důraz při výuce klademe na využívání aktivizujících metod výuky a na praktická cvičení žáků.

B-Tech_el_krouzek.jpg

Jakým způsobem jste přistoupili k tvorbě školního akčního plánu?

Je spolupráce školy a firmy jednou ze strategických oblastí, na které se škola při strategickém plánování zaměřuje?

A jak v této oblasti probíhá spolupráce s firmou B:TECH?

Důležitým principem při tvorbě našeho akčního plánu byla spolupráce všech pedagogických pracovníků školy. Tvorba ŠAP, zejména základní nastavování priorit a cílů, byla týmovou prací a téma spolupráce školy s firmami bylo zařazeno mezi strategické oblasti. Díky vzájemnému partnerskému vztahu s firmou B:TECH se nám stanovené cíle daří dobře plnit. Spolupráce probíhá v mnoha oblastech, vzájemně sdílíme vybavení, zkušenosti, prostory a školení zaměstnanců, spolupracujeme ve výuce i propagaci technického vzdělávání. K dobré spolupráci přispěla také realizace projektu Moje kariéra, kde jsme využili šablony zaměřené na spolupráci školy s firmami. Musím ještě upozornit, že naše škola úspěšně spolupracuje i s firmami strojírenskými a dřevoobráběcími.

Jak probíhá spolupráce s firmami při propagaci technického vzdělávání?

Vzájemná spolupráce má mnoho podob a stále se rozvíjí. Naše škola umožňuje spolupracujícím firmám prezentovat se na našich dnech otevřených dveří a naopak my se prezentujeme na akcích, které pro veřejnost pořádají naši partneři. O spolupráci s firmou B:TECH při exkurzích základních škol zde již byla řeč. Také naše škola pořádá technické kroužky, ukázky řemesel a návštěvy žáků základních a dokonce i mateřských škol na našich pracovištích. Asi největší akcí je „Soutěž v odborných dovednostech pro žáky ZŠ“, které se každoročně účastní více než dvacet základních škol z našeho regionu. Soutěž umožňuje studentům porovnat nejen svoji zručnost v tradičních řemeslech, ale také jejich schopnost využívat současné moderní technologie. I při těchto příležitostech mají žáci prostor seznámit se s činností firem a jejich výrobním programem, ale také si díky jejich podpoře mohou odnést ze slavnostního vyhlášení vítězů krásné ceny. Všechny tyto akce mají za úkol nejen popularizovat techniku, ale také představit žákům, čím se jednotlivé technické obory v současnosti zabývají.

 

 

Pohledem firemního partnera – společnosti B:TECH

Jak probíhá spolupráce se střední školou v Chotěboři?

Ptáme se Lenky Klimešové, zakládající manažerky interní vzdělávací instituce AUTOMATION ACADEMY společnosti B:TECH

Naše spolupráce s VOŠ, OA a SOUT Chotěboř trvá již několik let. Začali jsme umísťovat první studenty na praxi a společně se věnovat popularizaci elektrotechnických oborů na Havlíčkobrodsku. Spolupráce začala postupně nabírat na obrátkách. Poskytli jsme kapacity jednoho s kolegů, aby pomáhal s výukou programování a současně začali v Automation Academy vzdělávat místní pedagogický sbor. Ve školním roce 2020/2021 zahájili společnou výuku žáků maturitního oboru PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE, který je zaměřený na oblast strojní, elektro i IT. Obor je akreditován jako elektrotechnické vzdělávání. Jsme jeho odborným garantem a kromě průběžného vzdělávání učitelů odborného výcviku poskytujeme i čas našich předních odborníků, kteří u nás ve společnosti pravidelně vedou praktická cvičení studentů.

Academy.jpg

Uzavírá firma smlouvu se žákem i ve smyslu jeho budoucího pracovního závazku vůči firmě?

Studenty v rámci studia smluvně k ničemu nezavazujeme. Pouze u praxe na pracovišti uzavíráme smlouvu o praxi. V případě brigády, kdy jde tedy již o pracovní poměr, uzavíráme dohodu.

Probíhá praktické vyučování i na pracovišti firmy?

Ano, máme k dispozici vlastní výukové prostory i testovací centrum.

Jsou žáci ve firmě i s učitelem odborného výcviku nebo se jim věnují výhradně firemní zaměstnanci?

Do společnosti dochází k náslechu také učitel odborného výcviku a naše kolegy stínuje.

Nabízíte žákům také možnosti individuálních praxí a brigád, které souvisejí s jejich oborem vzdělání?

Ano, snažíme se v rámci možností uplatnit co nejvíce studentů. Nabízíme primárně praxi, ta je většinou postavena na školení a práci na testovacím projektu pod supervizí některého z naši seniorních specialistů.  O brigády je obrovský  zájem i mezi vysokoškoláky. Poptávka převyšuje nabídku. V letošním roce jsme je víceméně pozastavili. Zde tedy probíhá už výběr, nedostane se na všechny. Přechozí úspěšná praxe a absolvované zaškolení je v tomto případě výhodou.

Firmy často uvádějí, že se nedokážou přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáků. Je to i případ firmy B:TECH nebo si na pracovišti dokážete poradit s různými vzdělávacími obtížemi?

V tomto nám velmi pomohla přechozí realizace elektrotechnických kroužků s žáky. Je pravda, že vzdělávání dospělých a dětí je velmi odlišné. Praktickou výuku vedou právě kolegové, kteří jsou součástí týmu elektrotechnického kroužku.

Jaké jsou podle Vás hlavní dovednosti, ať už klíčové nebo odborné, kterými by měl absolvent disponovat, aby byl pro firmu atraktivní?

Jsme přesvědčeni, že klíčové jsou postoje a hodnoty. Vztah k technice, pozitivní přístup k práci, týmovost, schopnost sebereflexe (aby mohlo učení pokračovat). Odborné věci se naučit dají, postoje a hodnoty už méně. Snažíme se je v tomto inspirovat a jít příkladem. Je to jediná cesta.

Další aktivity společnosti B:TECH na podporu technického vzdělávání

Přečtěte si článek o dalších konkrétních krocích zaměřených na podporu polytechnického vzdělávání v kraji Vysočina, které formou elektrotechnických kroužků směřují k žákům základních i středních škol či cílí na systematické zaškolování nových specialistů - středoškoláků i vysokoškoláků v Automation Academy

Připomeňme, že firemní partneři škol mohou využívat slevy na daních: lze je uplatit v případě, že má firma uzavřenou smlouvu o poskytování obsahu a rozsahu praktického vyučování s konkrétní školou a doloží např. třídní knihou počty hodin, které žáci tráví na pracovišti, nebo může odepisovat stroje, které pro účely vzdělávání žáků pořídí.


Více o spolupráci společnosti B:TECH se školami: https://www.btech.cz/cs/automation-academy

Foto: Archiv B:TECH; 2021


INSPIRACE PRO VAŠE ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Školní akční plán, na jehož tvorbě se účastní širší tým (vedení ve spolupráci s pedaogogy školy), a jemuž předchází diskuse, anketa (kromě pedagogů lze zapojit i nepedagogické pracovníky, ale i žáky), společně vytvářená SWOT analýza atd., má velký potenciál být skutečně živým dokumente školy, který odráží její reálnou situaci, stratetické oblasti a priority, s nimiž je ztotožněna většina aktérů, kteří se budou na realizaci naplánovaných úkolů podílet. Významně to přispěje k tomu, že ŠAP bude obsahovat cíle a úkoly, které jsou  v dané oblasti skutečně reálné, dobře specifikované, akceptované, mají jasně stanovená kritéria, termíny i odpovědnosti - jsou tedy SMART. Širší tým je vhodné zapojit i do dalších fází akčního plánování (průběžné sledování a vyhodnocování probíhajících aktivit, celková evaluace, úpravy či tvorba nového plánu na další období).

Odborné vzdělávání: díky společné tvorbě ŠAP panuje mezi vedením i pedagogy shoda, že spolupráce školy se zaměstnavateli je významnou strategickou prioritou odborného vzdělávání a že je třeba rozvíjet různé formy spolupráce, které jdou i nad rámec praktického vyučování na pracovištích - např.  včetně společné přípravy a realizace nového školního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům na současné i budoucí kompetence absolventů školy.

KARIPO: dobré vztahy školy se zaměstnavateli jsou základem i pro řadu aktivit v oblasti kariéového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Směrem k vlastním žákům školy může jít o exkurze, besedy, nabídky bridág pro žáky, při nichž mají možnost poznat i jiná pracoviště než při své praktické výuce, dostanou se do kontaktu i s dalšími zaměstnanci atd. Motivaci dokončit zvolený obor a věnovat se mu po ukončení studia zvyšují i různé volnočasové aktivity (spolu)pořádané zaměstnavateli. Ty bývají mnohdy určené i pro žáky ZŠ. Zde mohou přispět k jejich motivaci pro volbu oboru a školy - podobně jako řada dašlích společných aktivit při náboru (Dny otevřených dveří, ukázky řemesel, soutěže zručnosti, dovednosti atd.). Žáci zároveň vidí, že nabízené obory mají budoucnost a jejich absolventi najdou v regionu uplatnění.

Polytechnické vzdělávání: Těsná spolupráce školy s firmami v regionu v oblasti náborových a volnočasových aktivit pro žáky ZŠ a SŠ, a  společná příprava a realizace nového školního vzdělávacího programu v technických oborech - zde ŠVP Průmyslová automatizace - významně přispívá k propagaci polytechnických oborů, podporuje zájem žáků základních škol a jejich rodičů, ukazuje perspektivní uplatnění v moderních, perspektivních oborech.

CŽU:  v souvislosti s výše uvedeným příkladem z praxe zmiňme zejména vzdělávání pedagoů v rámci firemní Automation Academy či společně se spolupracující firmou organizované volnočasové aktivity pro žáky ZŠ v prostorách SŠ

Vzhledem k tomu, že bohatá, mnohovrstevnatá spolupráce s firmami zasahuje do řady oblastí a v každé z nich má potenciál plnit specifické úkoly, školám s rozvinutými aktivitami se již vyplatí mít koordinátora těchto aktivit, napřklad koordinátora spolupráce s firmami a kariérového poradenství. Pozice koordinátorů je vhodné rovněž ukotvit ve školním akčním plánu a přidělit jim příslušné úkoly a odpovědnost za svěřenou oblast.