Výstupy z pracovních skupin

Druhá část odborného panelu k podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě probíhala formou workshopu v pěti pracovních skupinách, každá z nich řešila vlastní specifické zadání.

Pracovní skupiny si rozdělily úlohy tak, aby se na téma podpory podnikavosti podívaly z několika úrovní a v různých prostředích. Hledaly možnosti vzájemného propojování, sdílení, inspirace a spolupráce, ale i efektivních cest a nástrojů, jak podnikavost žáků i pedagogů podpořit. Nazíme ochutnávku nápadů i ucelelé shrnutí výstupů v každé z pěti pracovních skupin.

Pracovní skupina 1 

Pracovala pod vedením Katky Lichtengerkové, garantky podnikavosti v projektu P-KAP a řešila priority podnikavosti v ČR a další směrny jejího rozvoje především na národní úrovni:  

Podrobné výstupy pracovní skupiny 1


Pracovní skupina 2  

Tu vedl Vojta Krmíček, který se v JIC věnuje podpoře podnikavosti ve vzdělávání. Cílem této skupiny bylo zamyslet se nad tím, jak efektině sdílet know-how mezi regiony a jak vzájemně spolupracovat.

Podrobné výstupy pracovní skupiny 2