Krajský akční plán vzdělávání

Krajský akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací.

Krajský akční plán vzdělávání (KAP) stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s odborným garantem.
KAP má přispět k:
 • zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol;
 • systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání; 
 • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;
 • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování;
 • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem – toto vzdělávání probíhá v rámci worskshopů v aktivitách, které vykonává realizační tým, jde o vzdělávání formou výměny dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe;
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka;
 • rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.
Krajský akční plán vzdělávání není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem, jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území, příp. po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených a konkrétních aktivit.
 
Krajský akční plán má na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzděláváníOperačním programu Praha: pól růstu (oblast investic) a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.
 
 
Kraje nesou klíčový význam v oblasti regionálního školství, neboť:
 • jsou zřizovateli podstatné části středních a vyšších odborných škol;
 • jsou odpovědné za koncepci a rozvoj středního vzdělávání v kraji;
 • do kompetence krajského úřadu v přenesené působnosti spadá zpracování a implementace Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy na území kraje;
 • na jejich území byly zpracovány krajské přílohy RIS 3 Strategie, které obsahují oblast vzdělávání – tyto přílohy vznikaly v rámci činnosti RIS 3 platforem;
 • na území některých krajů jsou rovněž realizovány regionální sektorové dohody projektu Svazu průmyslu a dopravy zaměřené na sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce;
 • v některých případech uvažují o rozšíření modelu teritoriálních paktů zaměstnanosti řešících v území podobné téma;
 • byly v minulém programovém období nositeli významné skupiny projektů zaměřené na propojení základních a středních škol a zaměstnavatelů (např. výzva č. 44, ale také realizace globálních grantů).