Diskuse o možné revizi Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET

Od března 2017 je k dispozici zpráva Pracovní skupiny pracující pro Uživatelskou skupinu ECVET . V této zprávě je – mimo jiné – uvedeno, že panuje shoda (potvrzená evaluací ECVET z roku 2014) v tom, že definice ECVET jako „kreditního systému“ je sama o sobě zavádějící. 

Tak byly v posledních několika letech často zmiňovány „principy a nástroje ECVET“, určené ke sledování cílů ECVET.  Taková pojetí nejsou definována v Doporučení o vytvoření ECVET, ačkoliv jsou neformálně používána v kontextu ECVET v tomto smyslu:

A. ECVET má tyto cíle:

■      usnadnit přenos, uznávání a shromažďování ohodnocených výsledků učení,

■      podporovat flexibilní a individualizované cesty,

■      podporovat celoživotní vzdělávání a mobilitu.

 

B. ECVET sleduje cíle používáním těchto „principů“:

■      Kvalifikace jsou složeny z jednotek výsledků učení, které mohou být jednotlivě hodnoceny a validovány;

■      Hodnocené jednotky výsledků učení mohou být shromažďovány za účelem získání úplné kvalifikace a přenášeny do jiné země nebo jiného uspořádání.

 

C. ECVET počítá s praktickými „nástroji“ a metodikami pro realizaci těchto principů:

■      Transfer výsledků učení je podporován specifickými nástroji, včetně Memoranda o porozumění a Studijní smlouvy (pro kterou jsou k dispozici evropské šablony) a také Osobního záznamu;

Body ECVET mohou být přiděleny k jednotce výsledků učení, jako dodatečné informace o významu jednotky v rámci kvalifikace.

Pracovní skupina vzala v úvahu diskuse a zkušenosti získané při realizaci Doporučení o vytvoření ECVET v průběhu posledních let a došla k závěru, že je stále důležité zlepšovat přenos a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí žáků i možnosti využívat flexibilní a individualizované cesty odborného vzdělávání a přípravy.

Pracovní skupina dále souhlasí s tím, že termín „evropský kreditní systém“ by v budoucnu neměl být používán a že je důležité rozlišovat mezi koncepčními aspekty („principy“) a aspekty, které se vztahují k praktické realizaci („nástroje, směrnice“).


Proto bylo rozhodnuto

■     Identifikovat, které principy by byly nezbytné pro podporování flexibilních cest odborného vzdělávání a přípravy;

■     Shromáždit představy o tom, jaké nástroje a směrnice by měly doprovázet tyto principy a uvádět je do praxe.