Příklady využití ECVET

Níže najdete 8 příkladů toho, jaké výhody může ECVET přinést pro žáky/studenty, firmy a poskytovatele odborného vzdělávání.

Příklady využití ECVET v oblasti mobilit

Výhody pro žáky/studenty

Z výše zmíněného online šetření vyplynulo, že největším potenciálním benefitem ECVET je uznatelnost výsledků mezinárodní mobility. Toto může pomoci motivovat žáky a studenty a zároveň zabránit tomu, aby museli opakovat učivo, které probrali během mobility.

Níže uvedené příklady ukazují, jak může tento princip fungovat v odlišných vzdělávacích systémech.

Příklad 1: Úplné uznání jednotky výsledků učení získané v zahraničí

Rosa, finská studentka turismu by ráda pracovala na koňské farmě svých rodičů. Absolvovala stáž na farmě na Islandu, kde se seznámila se specifiky této části turistického průmyslu. Rosa byla ohodnocena islandskou přijímající institucí.

Protože se finský a islandský partner ještě před stáží dohodli na použití ECVET principů, Rosa měla garantované plné uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných na Islandu. Finský systém umožňuje kompletní uznání výsledků učení získaných v cizím prostředí a Rose tak byla uznána celá jednotka, která je součástí celku vedoucího k získání úplné kvalifikace. Ve Finsku tak teď může tuto jednotku vynechat, přestože by jinak byla povinnou částí v jejím studijním oboru.

Příklad z finského projektu M.O.T.O.

Příklad 2: Formativní uznání jednotky výsledků učení získané v zahraničí  

Martin je německý student připravující se na povolání kuchaře. Odbornou stáž absolvuje v Belgii. Protože obor kuchař se vyučuje v rámci duálního systému, museli se s belgickým partnerem dohodnout oba němečtí poskytovatelé vzdělávání – odborná škola i partnerský zaměstnavatel. Všechny tři strany se dohodly, že Martin během dvoutýdenní stáže absolvuje jednotku zaměřenou na práci s čerstvými rybami a mušlemi. Martin je ohodnocen belgickým partnerem, který také stanoví, zda danou jednotku absolvoval úspěšně.

Zahraniční stáže je v Martinovi v Německu uznána s ohledem na dva aspekty: 1. Čas strávený v Belgii je započítán do oficiální doby studia a 2. Hodnocení má formativní roli. Přestože Martin nemůže v rámci německé vzdělávacího systému shromažďovat jednotky výsledků učení, jeho učitelé a mistři odborného výcviku mu tyto výsledky učení přesto započítají. Protože byl obsah stáže předem domluven a hodnocení dostatečně transparentní, mají dobrý přehled o tom, co se Martin skutečně naučil. Až se tedy bude probírat příbuzná látka v německé škole, bude moci Martin buď absolvovat náročnější část výuky, nebo tuto látku úplně „přeskočit“.

Příklad 3: Mobility v programech pro vzdělávání dospělých

Josip, slovinský pekař se účastní programu organizovaného tamní hospodářskou komorou. Díky tomuto programu se dostane na stáž do Německa, kde se naučí péct kváskový chléb. Během dvou týdnů se v německém pekařství naučí vše o příslušných surovinách, výrobcích a výrobních postupech. Hodnocení provedené německým partnerem potvrzuje, že absolvoval kompletní jednotku týkající se výroby tradičního německého chleba. Po návratu je mu toto hodnocení uznáno slovinskou hospodářskou komorou. Může si tak přidat tuto zkušenost do svého profesního portfolia a prodávat chléb s označením, že bylo vyrobeno podle německých tradic.

Výhody pro poskytovatele odborného vzdělání

Podle dotazníkového šetření může mít ECVET pro poskytovatele odborného vzdělání tyto výhody:

  • Kvalitnější výměnné stáže
  • Zjednodušení procesu uznávání výsledků učení dosažených během stáže

Následující příklady ukazují, jak toho může být dosaženo v praxi.

Příklad 4: Zajišťování kvality

ECVET nabízí odborným školám užitečný návod na zlepšení kvality mobility studentů. Dobrým příkladem je síť NETINVET (http://www.netinvet.eu/home), která sdružuje deset poskytovatelů odborného vzdělávání v oblasti dopravy, logistiky a mezinárodního obchodu. Členové sítě se dohodli na uplatňování společných postupů – principů ECVET. Mezi ně patří:

Společné vnímání profesního profilu vybraných kvalifikací;

Práce s transparentními a přenositelnými jednotkami výsledků učení, které odpovídají společnému referenčnímu rámci;

Použití společných postupů při přípravě, monitorování a hodnocení projektů mobility, např. používání jednotného dokumentu studijní smlouvy.

Kromě dodržování těchto zásad se instituce také podpisem zavázaly k dodržování kritérií kvality. To velmi pomáhá k udržení důvěry v otázkách kvality poskytovaného praktického výcviku, což je nedílným předpokladem pro vzájemné uznávání výsledků učení.

Příklad 5: Vytvoření důvěryhodného partnerství

ECVET pomáhá vzdělávacím institucím rozvíjet důvěryhodná a stabilní partnerství a budovat sítě zahraničních spolupracujících institucí. Finský projekt EVOC (http://evoc.fi/) se zaměřuje na rozvoj dlouhodobého partnerství mezi čtyřmi institucemi ze tří zemí (Finsko, Německo a Švédsko) a míří na podporu mobilitních projektů v oblasti péče o dítě. Partnerství bylo navázáno v několika krocích:

Partneři vytvořili jednotku výsledků učení z oblasti péče o dítě, která se stala základem všech budoucích stáží;

Partneři se domluvili na několika základních bodech, jako např. používání výsledků učení a kreditových bodů, používání předem dohodnutých postupů hodnocení, posouzení a uznání výsledků učení;

Partneři stvrdili partnerství Memorandem o porozumění, které přesně vymezuje role a odpovědnosti jednotlivých partnerů a způsob zapojení příslušných národních institucí;

Partneři vytvořili vzor studijní smlouvy, ve které je stanovena řada konkrétních opatření, jako např.:

  • Prostředí odborného výcviku
  • Úroveň kompetencí (podle Evropského/Národního rámce kvalifikací)
  • Čas a prostředky pro výuku
  • Instruktor/supervizor
  • Týdenní program a vyučovací/pracovní hodiny
  • Hodnocení, průvodce pro žáka/studenta
  • Závěrečné hodnocení
  • Detaily spolupráce vysílající a přijímající organizace (např. pojištění apod.)

Všechny tyto detaily jsou považovány za důležité pro kvalitní a dlouhotrvající spolupráci. Přestože příprava byla časově velmi náročná, investovaný čas se všem partnerům jistě vyplatí.

Výhody pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele je téma mezinárodních stáží pro žáky a studenty velmi důležité. Z online dotazníku jako největší přínos vyplývá, že zahraniční stáže vybaví budoucí zaměstnance mezinárodní zkušeností a připraví je na práci v mezinárodním prostředí.

V níže uvedeném příkladu ze Švédska uvidíme případ, kdy zaměstnavatelé a poskytovatelé odborného vzdělávání společně stanovili poptávku po konkrétních dovednostech spojených s internacionalizací budoucí pracovní síly v regionu Kungsbacka. ECVET byl použit při vytváření vzdělávacího modulu a při jeho využití při výuce, resp. odborném výcviku.

Příklad 6: Transparentní a mezinárodně dohodnuté výsledky učení jako vstupenka na evropský pracovní trh 

Poskytovatelé odborného vzdělávání a zaměstnavatelé ze švédského města Kungsbacka projevili zájem na internacionalizaci odborného výcviku a vytvoření jednotky, která by studentům nabídla několik dovedností uplatnitelných v high-tech průmyslu. Společně vytvořili jednotku „European Industrial Automation Class” v rámci projektu EURIAC (http://www.euriac.eu/index.htm).

Díky ECVET principům se podařilo jednotku navrhnout tak, že je využitelná v jakémkoliv systému odborného vzdělávání (v oboru průmyslové automatizace) partnerských zemí (Švédsko, Německo, Finsko, Španělsko, Nizozemí a Švýcarsko). Jednotka zahrnuje několik výsledků učení, které byly definovány a odsouhlaseny všemi partnery.

V praxi byla jednotka využita jako náplň mezinárodní mobility. Skupiny studentů strávily dva týdny v každé zemi; během této doby se studenti účastnili jak výuky, tak praktického výcviku.

Studenti měli možnost učit se v mezinárodním prostředí a získat výsledky učení, které jsou uznatelné a přenositelné v rámci všech partnerských zemí. Navíc získali dovednosti, které jim pomohou učit se a pracovat v mezinárodním prostředí. To výrazně zvýší jejich šance na uplatnění na evropském pracovním trhu.

Jednotka by v budoucnu mohla být nabízena i jako samostatný kurz pro dospělé. Navíc o ni projevily zájem i některé firmy, které ji chtějí využít pro potřeby vnitropodnikového školení.

Příklady využití ECVET v oblasti celoživotního učení

Výhody pro žáky/studenty

S ohledem na celoživotní učení byly ve výsledcích online šetření zmíněny dva hlavní přínosy:

■     Uznání a započítání pracovních stáží/školení u zaměstnavatele do vzdělávacího programu

■     Možnost vrátit se do vzdělávacího programu a navázat na to, co se jedinec naučil v minulosti

Níže jsou uvedeny příklady, které ukazují tyto přínosy v praxi.

Příklad 1: Uznání neformálního a informálního učení jako cesta k získání formálního vzdělání

Maria pracuje jako ošetřovatelka v rodinách, stará se o seniory. Má několik let praxe, ale nikdy v tomto oboru nezískala formální vzdělání. Maria by ráda změnila práci; místo péče o seniory v rodinách chce pracovat v pečovatelském domě. Tam je ale potřeba mít formální kvalifikaci. Proto absolvuje proces uznání výsledků neformálního vzdělávání a díky jejím praktickým zkušenostem získá kredit za několik jednotek výsledků učení, které v konečném výsledku dají dohromady celou kvalifikaci. Ale protože Maria nikdy pečovatelství nestudovala, trochu se potýká s teoretickými jednotkami. Díky ECVET má možnost zapojit se do vzdělávacího programu a absolvovat pouze ty jednotky, které jí chybí ke splnění všech požadavků na získání plné kvalifikace. Tím se výrazně zkrátí čas, který musí strávit učením.

Příklad z italského projektu ICARE.

Příklad 2: Podpora návratu do škol těch, kteří vzdělání předčasně ukončili

Mathieu nedokončil školu a začal pracovat jako automechanik. Po nějaké době zjistil, že není placen tak, jak by si představovala a také jeho možnosti na povýšení nejsou moc velké. Pokud by měl dokončené vzdělání, mohla by se jeho situace zlepšit. Ještě během studií na odborné škole Mathieu získal čtyři jednotky výsledků učení z celkem šesti potřebných pro úspěšné absolvování. Protože jeho pracovní náplň odpovídá těmto čtyřem jednotkám, je mu vystaven doklad o absolvování těchto jednotek v praxi. Ve škole mu jsou pak tyto jednotky uznány a Mathieu už absolvuje jen ty dvě zbývající. Nic z toho, co už se naučil dříve, nemusí opakovat. Po absolvování zbývajících dvou jednotek získá Mathieu výuční list v oboru Automechanik.

Příklad z belgického projektu CPU-Europe.

Příklad 3: Modulární vzdělávání a shromažďování jednotek za účelem skloubení práce a studia

Abdou je imigrant, do Itálie přišel z Nigérie. Abdou získal zkušenosti na stavbách, ale zatím měl jen několik krátkodobých zaměstnání. Rád by se vyučil zedníkem, aby zlepšil své šance na získání lépe placené a dlouhodobé práce. Nemůže si ale dovolit přestat úplně pracovat a vrátit se do školy na denní studium. V části Itálie, ve které Abdou žije, došlo nedávno k modularizaci vzdělávacího systému a je teď možné shromažďovat jednotky výsledků učení. Nově navržené vzdělávací programy umožní Abdouovi aby získal jednotky v oboru zedník postupně, v rámci krátkodobých kurzů. Tak může studovat i pracovat zároveň.

Příklad z projektu CO.L.O.R.

Příklad 4: Dokumenty dokazující zaměstnavatelům získané jednotky výsledků učení

Chris dokončil střední školu, ale nikdy neměl moc dobré známky. Chtěl by začít pracovat v kovovýrobě, rozeslal proto stovky žádostí o práci, ale bez úspěchu. V německém duálním vzdělávacím systému je možné začít studovat pouze v předem určeném období, v závislosti na organizaci školního roku. Protože jsou všechny kurzy naplněné, Chris musí čekat další rok. Mezitím chodí do školy na přípravné kurzy. Během těchto kurzů získá některé jednotky, které jsou součástí také odborných kurzů. Až bude za rok Chris vyplňovat přihlášku do odborného kurzu, může přiložit doklady o již získaných jednotkách. To zvýši jeho možnosti, že bude do kurzu vybrán a bude tak mít zajištěnou odbornou praxi u zaměstnavatele.

Příklad z německého projektu EASYMetal.

Příklad 5: Vyhodnocení zkušeností z praxe jako podmínka pro závěrečnou zkoušku

Estefania studovala před dvanácti lety na administrativní pracovnici. Kvůli těhotenství ale školu nedokončila a strávila několik následujících let v domácnosti. Před pěti lety začala pracovat jako asistentka. Během této doby se vypracovala a nyní zastává práci, která odpovídá vyšší pozici. Protože ale nemá dokončenou školu, nemůže být oficiálně povýšena a získat tak i odpovídající plat.

V její zemi je možné absolvovat závěrečnou zkoušku bez nutnosti být zapsaný v příslušném programu. Kandidáti ale musí nejprve složit vyrovnávací zkoušku. Estefania si je jistá, že má teoretické znalosti i praktické dovednosti k úspěšnému absolvování závěrečné zkoušky. V autorizovaném vzdělávacím centru absolvuje hodnocení, ve kterém dokáže, že během praxe získala potřebné dovednosti. Uspěje a je tak připuštěna k závěrečné zkoušce vedoucí k získání potřebné kvalifikace.

Výhody pro poskytovatele odborného vzdělávání

I poskytovatelé odborného vzdělávání mohou čerpat výhody ECVET, a to nejen v oblasti studentských mobilit. Následující dva příklady ukazují, jak používání výsledků učení vede k transparentnosti obsahu vzdělávacích programů a pomáhá tak uznávání výsledků předchozího učení.

Příklad 6: Transparentní výsledky učení jako nástroj na zlepšení spolupráce odborných škol a podniků

Susan studuje program zaměřený na práci v administrativě. Součástí studia je i odborná praxe. Její škola poskytla zaměstnavateli (u kterého bude Susan vykonávat praxi) podrobně popsanou jednotku s výsledky učení, kterých má Susan během praxe dosáhnout. Zaměstnavatel, resp. jím pověřený školitel, tak má jasnou představu o tom, na co se se Susan zaměří, a zároveň bude Susanina praxe odpovídat tomu, co se má naučit podle formálního vzdělávacího programu. Navíc na konci praxe bude jednodušší zhodnotit Susanin pokrok.

Příklad 7: Základní jednotky umožňující přechod mezi různými vzdělávacími programy

Karin studuje odbornou školu a chce se stát sociální pracovnicí. Na škole má na výběr celou řadu studijních programu v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Studenti čtyř příbuzných oborů (sociální práce, logopedie, fyzioterapie a péče o seniory) studují vybrané (základní) jednotky společně. Po prvním roce studia se Karin rozhodne změnit své zaměření a vybere si místo sociální práce logopedii.

Díky společným základním jednotkám je jí část studia prvního ročníku uznána i v nově zvoleném oboru. Změna oboru tedy neznamená, že musí začít znovu úplně od začátku. Naváže plynule na jednotky/předměty specifické pro obor logopedie. Pro Karin to znamená, že neztrácí svůj čas a pro školu je jednodušší vyjít studentům vstříc a organizačně lépe zajistit podobné změny.

Příklad z německého projektu 2get1care.

Výhody pro zaměstnavatele

Stejně jako v případě celoživotního učení, i u zaměstnavatelů poukázaly výsledky online šetření na jeden výrazný přínos; díky používání jednotek výsledků učení může zaměstnavatel získat lepší představu o reálných znalostech a dovednostech uchazečů o zaměstnání. Tím se zefektivní proces náboru nových zaměstnanců.

Příklad 8: Řešení nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců

Malá rodinná firma hledá schopného instalatéra. Vyhlásili výběrové řízení, ale zatím nenašli vhodného uchazeče. Obrátili se i na úřad práce, ale kvalifikovaných instalatérů je nedostatek. Při detailnějším pohovoru měli ale majitelé firmy možnost specifikovat své požadavky; hledají někoho, kdo bude schopen se starat o menší zakázky, většinou jednoduché, rutinní opravy. Tak, aby se majitelé mohli postarat o větší a náročnější zakázky, vyžadující více zkušeností.

Úřad práce doporučí Karla, uchazeče o práci, který má zkušenosti s údržbovými a drobnými opravářskými pracemi. Majitelé firmy mají možnost si prostudovat jeho osobní záznamy, a přestože Karol nemá příslušné formální vzdělání, podle záznamů může nabídnout potřebné dovednosti. Karlovi je nabídnuta dočasná pozici, a protože se v práci osvědčí, je přijat do trvalého pracovního poměru.

Tento příklad byl prezentován na konferenci ECVET v říjnu 2013 zástupcem úřadu práce jako modelová situace.