ECVET v ČR

Zavádění ECVET v České republice podporuje Koordinační centrum pro ECVET. Bylo ustaveno na základě rozhodnutí MŠMT v dubnu 2012. Má tři součásti:

  • odborná skupina pro ECVET - skupina odborníků, kteří zastupují školy a jejich asociace, významné podniky, organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců s celostátní působností, ministerstva, školské orgány v krajích,
  • pracovní skupina NÚV - skupina pracovníků NÚV zapojených do řešení úkolů souvisejících s přípravou podmínek pro zavádění ECVET v domácím i v mezinárodním prostředí,
  • národní tým expertů ECVET - skupina odborníků, kteří v souvislosti s ECVET pracují v domácím i v mezinárodním prostředí a jejich činnost je podporována schváleným grantem Evropské komise.

V dubnu 2012 schválilo MŠMT návrh strategie zavádění ECVET v ČR. Výtah z dokumentu je možné získat  zde.

V počátečním vzdělávání ECVET pomůže zatraktivnit odborného vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu.

V dalším vzdělávání a v oblasti uznávání výsledků učení směřuje návrh k propojení Národní soustavy kvalifikací a ECVET. Výhodu představuje možnost postupného postupného získávání kvalifikací.

Prvky ECVET zavádí v českém prostředí od konce roku 2012 projekt Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením v odborném vzdělávání v praxi.

Centrum je zapojeno do mezinárodní sítě. Spolupracuje i s centry pro ostatní evropské nástroje (EQF, EQAVET, Europass).