Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.

V popisech rakouských standardů odborného vzdělávání a přípravy jsou kritéria výkonu vyjádřena specifickými akčními slovesy. Na základě Bloomovy taxonomie je použito pět kroků pro vyjádření různých úrovní výkonu (pamatovat si, rozumět, aplikovat, analyzovat a vytvořit) a podle toho jsou zvolena činná slovesa.

Formulace výsledků učení v odborném vzdělávání a přípravě přispívají k ustavení vztahu mezi kvalifikacemi nebo jednotkami a profesemi. Činná slovesa mohou být doplněna slovesy specifickými pro profesi v závislosti na sektoru a doméně. Cíl může být použit pro specifikování obvyklých profesních činností, včetně obvyklých přístrojů a nástrojů a metod. Klíčové charakteristiky profesního kontextu mohou být specifikovány odkazem například na obvyklé obory odvětví, druhy institucí nebo podniků, obvyklé funkce a pozice, pracovní podmínky a prostředí, pracovní styly a kulturu apod., s nimiž je držitel kvalifikace schopen se zabývat.

Vše pak rámuje výrazný akcent na kvalitu. Cyklus kvality (plánovat – uskutečnit – realizovat – jednat) má být použit pro vytvoření a zlepšování formulace výsledků učení. Výsledky učení by měly být po nějakou dobu udržitelné – měl by však být prostor pro jejich rychlé přizpůsobení, pokud je to třeba. Výsledky učení bude třeba pravidelně revidovat a přepisovat. Měla by být shromažďována zpětná vazba (např. z procesu hodnocení) a být prováděn monitoring.