Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 

Schválená strategie odrážela dosavadní aktivity a významně ovlivnila následující vývoj zavádění ECVET. Významné uzlové body vývoje posledních let jsou chronologicky popsány v souboru nazvaném Mezniky_dosavadniho_vyvoje.


 

Rok

 

 

Hlavní aktivity

2007

Konzultační proces k ECVET probíhal v ČR v období ledna až března 2007 (výzva komisaře EK pro vzdělávání a kulturu z prosince 2006).

Konzultační proces organizoval z pověření MŠMT Národní ústav pro vzdělávání (dříve NÚOV).

Návrh Národní zprávy o ECVET v ČR byl zpracován na základě průběhu a výsledků konzultačního procesu a závěrů diskuze, která proběhla na národním semináři k ukončení konzultačního procesu ECVET (MŠMT dne 9. 3. 2007).

Návrh zprávy projednalo a schválilo v květnu 2017 vedení MŠMT (č. j.: 9 806/2007 – 23). 

2008

V návaznosti na konzultační proces ve státech EU byly hodnoceny podmínky implementace ECVET v ČR.

Na vstupní hodnocení navázal systémový projekt MŠMT Partnerství a kvalita. V projektu byla vytvořena a široce diskutována analýza potřebnosti a užitečnosti ECVET pro odborné vzdělávání v  ČR.

2009

Mezi jedenácti pilotními mezinárodní projekty zaměřenými na testování ECVET, které se od roku 2009 realizovaly na základě výzvy EK byly i dva (CREDCHEM a RECOMFOR) s českou účastí (NÚOV/NÚV).

Ve vztahu k ECVET vyvrcholily aktivity související s českým předsednictvím EU. 20. května bylo na konferenci v Praze oficiálně zahájeno postupné zavádění ECVET v Evropě.

2010

Byly ustaveny podpůrné evropské struktury, s jejichž činností počítalo Doporučení EP a Rady k  ECVET. Za ČR do nich byli nominováni a trvale v nich pracují zástupci MŠMT a NÚV (dříve NÚOV).

Na evropské úrovni byl rozpracován rámec organizace a metodiky pro postupné zavádění ECVET. Podstatné materiály byly přeloženy do češtiny a jsou zájemcům k dispozici na stránkách www.ecvet.cz .

MŠMT schválilo materiál Návrh přípravy implementace ECVET v ČR (č. j. 25 337/2010-2/NÚOV). Materiál stručně nastiňuje celkový rámec implementace v EU a hlavní principy ECVET. Dosavadní postup přípravy v ČR popisuje ve vztahu s evropským vývojem a navrhuje další aktivity zaměřené na přípravu podmínek implementace ECVET v České republice.

2011

Do plánu činnosti NÚV (dříve NÚOV) byl na základě materiálu schváleného MŠMT v roce 2011 zařazen úkol Vytváření podmínek pro zavádění evropského nástroje ECVET v ČR.  V souvislosti s nově nastavenou podobou podpory MŠMT se do přípravných aktivit zapojila návazně ustavená skupina s reprezentanty škol, zaměstnavatelů, ministerstev a dalších významných partnerů.  

2012

MŠMT schválilo materiál Návrh způsobu zavádění ECVET v ČR (čj. MSMT – 8605/2012-2/NÚV). Podle schváleného materiálu je zavádění ECVET spojeno s podporou dostupnosti kvalifikací a s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Na základě tohoto rozhodnutí bylo ustaveno Koordinační centrum pro ECVET. Má tři části a na národní úrovni koordinuje aktivity související se zaváděním ECVET.

Kromě podpory implementace ECVET na národní úrovni (MŠMT) se podařilo získat i podporu evropskou. V reakci na výzvu EK zpracoval Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve spolupráci s MŠMT a NÚV grantovou žádost k podpoře zavádění ECVET v ČR. EK žádost schválila a projekt ECVET Experts se od roku 2012 realizuje a přináší dobré výsledky.

2013

V zájmu podpory vnitrostátní mobility byl ve vazbě na schválenou strategii zavádění ECVET v ČR připraven národní projekt POSPOLU primárně zaměřený na rozvoj spolupráce škol a podniků s cílem zajistit vyšší kvalitu odborného vzdělávání. Do projektu byly zakomponovány prvky ECVET.

Ve vztahu k rozvoji uznávání výsledků učení byly zahájeny aktivity NÚV směřující k propojování ECVET a Národní soustavy kvalifikací. 

2014

Vytváření podmínek pro implementaci ECVET v ČR významně pomáhaly řešené projekty:

(a) Projekt POSPOLU (počáteční vzdělávání) - při řešení projektu se ve vztahu k odbornému výcviku/praxi žáků v reálném pracovním prostředí nebo ve stážích učitelů uplatnily prvky ECVET.  Mimo jiné byly vytvářeny jednotky výsledků učení popisující cíle a obsah “národních mobilit” žáků (stáže žáků ve spolupracujících firmách), které žákům umožnily získat nové dovednosti, např. na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízeními nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením

(b) Projekt NSK2 (další vzdělávání a uznávání výsledků učení) – aktivity směřující k informačnímu a metodickému zajištění možnosti vytvářet jednotky výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací (veřejně dostupný registr profesních kvalifikací a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů).                   

2015

Dům zahraniční spolupráce trvale podporuje využívání prvků ECVET při přípravě i předkládání projektů pro mezinárodní mobility v rámci programu ERASMUS+. Vysílající a přijímající organizace ve většině realizovaných projektů společně zpracovávají jednotku výsledků učení ECVET, která stanovuje výsledky, jichž má účastník mobility dosáhnout. V rámci podpory projektů jsou připravovány semináře pro předkladatele, hodnotitele i realizátory projektů mobility. Do jejich programu je pravidelně zařazována problematika ECVET.

Pro naplňování cílů schválené strategie zavádění ECVET je dále připravována a ověřována metodika vytváření jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Je připravena další pracovní verze metodiky a soubor příkladů jednotek vytvořený na jejím základě.

2016

Zpracování materiálu Zajištění transparentnosti a kvality v procesu implementace ECVET v ČR. Cílem zpracování návrhu je připravit materiál, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET.

Vystavení souborů jednotek výsledků učení zpracovaných v souvislosti: (a) s propojováním NSK a ECVET  (s ohledem na vývoj metodiky byl připraven pracovní soubor – zatím bez vystavení na internetu), (b) s mezinárodními mobilitami, (c) v národními mobilitami (již jsou vystaveny).

2017

Hlavní plánované aktivity:

  • Dokončení souboru „Listů ECVET“ zaměřených na podporu vývoje flexibilních vzdělávacích programů v ČR
  • Pokračování diskuse o možnosti uplatnění kreditního systému ve středním odborném školství, zejména ve vztahu k možnosti modularizace vzdělávacích programů.