Oblasti intervencí

KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání  a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. To bude  podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů (z IPs Metodická podpora krajského akčního  plánování), spoluprací v území. Klíčová témata, tzv. intervence byly vybrány s ohledem na to, že mohou být svým  konkrétním zaměřením územně specifická.

Povinné intervence:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
  • Rozvoj kariérového poradenství;
  • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;
  • Podpora inkluze;
  • Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Nepovinné intervence:

  • Rozvoj výuky cizích jazyků;
  • ICT kompetence;
  • Čtenářská a matematická gramotnost.
Další témata, důležitá pro území nebo školy, mohou být hrazena i z jiných operačních programů, národních či vlastních zdrojů.
Ostatní témata, která budou v území definována jako prioritní, a způsob jejich podpory musí být v souladu s národními prioritami vzdělávací politiky ČR (zejm. Strategií vzdělávací politiky 2020, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2015 – 2020).