TRAWI

 

Informace o projektu:

Název projektu: Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech (TRAWI)

Typ projektu: Leonardo da Vinci- Přenos inovací

Délka trvání projektu: 1.10.2013- 30.9.2015

Hlavní koordinátor projektu: Qualifizierungsförderwerk Chemie GMBH (DE)

Další partneři v projektu:

Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemiebeuf (DE)

Fundacja Ksztalcenia Zawodowego i Miedzykulturowego (PL)

Zespol Szkol Chemicznych IM.M.Sklodowskiej- Curie (PL)

Národní ústav pro vzdělávání (CZ)

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Brno

Asociovaní partneři projektu (Svaz chemického průmyslu ČR a Svazy chemického průmyslu zapojených zemí)

Kontaktní osoba v NÚV: Martina Kaňáková

Spolupracují v NÚV: Barbora Husová, Jana Nováčková, Michala Čičváková

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.

Akce projektu:

10. června 2015 Setkání zástupců škol a podniků působících v oblasti chemického průmyslu, Praha - pozvánka zde.

Publikace Současnost a budoucnost chemického průmyslu z pohledu projektu TraWi, sborník příspěvků ze setkání zástupců škol a podniků v chemickém průmyslu 10. června 2015 v Praze: ke stažení zde.

Present and future of chemical industry from the perspective of the TraWi project, transfer of experience with developing training based VET programmes in school oriented education systems (ke stažení zde)

Prezentace

Projekt TRAWI a jeho hlavní cíle a výstupy - Martina Kaňáková (prezentace zde zde)

Současná situace a postavení chemického průmyslu v ČR, poslání a význam sektorové dohody chemie  - Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR (prezentace zde zde

Odborné vzdělávání a příprava žáků pro chemický průmysl - Ing. Zorka Husová, NÚV (prezentace zde zde)

Výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci projektu TRAWI v ČR a Polsku, Mgr. Martina Kaňáková, NÚV (prezentace zde zde)

Projekt TRAWI v kontextu evropských nástrojů (ECVET, EQF, EUROPASS, Erasmus+, Mgr. Michala Čičváková, NÚV (prezentace zde zde)

Co je ECVET a k čemu potřebujeme jednotky výsledků učení, Mgr. Martina Kaňáková, NÚV (prezentace zde zde)

Program Erasmus+ a výsledky analýzy přihlášek KA1 z výzvy 2014, PhDr. Hana Slámová, PhD. Národní tým expertů ECVET (prezentace zde zde)

Jednotky výsledků učení vytvořené v i projektu TRAWI, Ing. Miroslava Katzerová, SPŠCH Pardubice (prezentace zde zde)

Zkušenosti s využitím jednotek výsledků učení při zahraniční mobilitě žáků, Ing. Jana Šedová, SPŠCH Pardubice (prezentace zde zde)

Zkušenosti s využitím jednotek výsledků učení při výuce v domácím prostředí, Mgr. Alžběta Kováčiková, SPŠCH Kralupy nad Vltavou (prezentace zde zde)

Cíl projektu:

Posílení spolupráce středních odborných škol a podniků v chemickém sektoru v ČR a Polsku pomocí příkladů dobré praxe a zkušeností z Německa. V rámci projektu bude iniciován dialog mezi poskytovateli odborného vzdělávání, sociálními partnery a institucemi zodpovědnými za tvorbu vzdělávacích programů, na základě kterého by měly být vypracovány metodicko-didaktické koncepty vzdělávacích programů vedoucí k zatraktivnění odborného vzdělávání, přiblížení vzdělávacích programů potřebám světa práce a snížení nezaměstnanosti mladých. Navržené vzdělávací programy a jejich části budou v souladu s národním systémem vzdělávání, evropským kvalifikačním rámcem a budou zohledňovat principy ECVET. Projekt využije výstupů projektu Credchem, na jehož realizaci se NÚV podílel.

Výstupy projektu:

 • Analýza stávajícího stavu odborného vzdělávání v ČR a Polsku
 • Dotazníkové šetření týkající se požadavků na profil absolventa a požadavků na kompetence pracovníka v chemickém sektoru (ke stažení zde)
 • Specifikace kvalifikací požadovaných trhem práce
 • Analýza pracovních inzerátů
 • SWOT analýza stávajících podob vzdělávacích programů v daném oboru
 • Přiřazení kvalifikací k EQF a k národním rámcům kvalifikací
 • Příkladové vzdělávací moduly, které zohledňují potřeby a požadavky světa práce a následná pilotáž těchto modulů
 • Definování jednotek výsledků učení
 • Definování inovovaných cílů, obsahu, metod a výsledků učení
 • Tvorba metodicko-didaktických konceptů pro tvorbu vzdělávacích programů
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vytvoření sítě zainteresovaných partnerů – profesních svazů, škol, zaměstnavatelů atd. v ČR a její propojení s podobnou sítí v Polsku a Německu
 • Závěrečná zpráva projektu

Články

TRAWI: Podniky zhodnotily absolventy chemických oborů, časopis Vzdělávání 1/2015 (strana 7), ke stažení zde.

Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.