Možnosti a odborný rozsah působnosti SPC

Dotaz: Vyhláška 72 -  § 6 odstavec 1 zní: „(1) Centrum poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, poruchy učení budou stále „zdrav. postižení“ – budou tedy patřit do SPC? Včetně dětí s hlubokým mentálním postižením, v odůvodněných případech také při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Jedno centrum poskytuje poradenské služby podle věty první v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům zdravotního postižení podle části II bodů 1 až 8 přílohy č. 2 k této vyhlášce.“


Odpověď formulovaná věcně příslušným odborem MŠMT (odbor 22):
Zaměření poradenských zařízení stanovuje vyhláška o poskytování poradenských služeb, kde jsou stanoveny standardní činnosti pro jednotlivé typy zařízení i profese,  zřizovatel může ovlivnit distribuci služby. V různých krajích mají různé koncepce - někde jsou SPC zaměřená na určitý typ postižení, jinde jsou SPC zaměřená na poskytování služeb pro všechny pedie. Do péče SPC spadají všechny druhy ZP kromě SPUCH – výjimka je u SPC zaměřených na narušenou komunikační schopnost, kdy dítě s diagnostikovanou dysfázií má zároveň SPU. Specifickými poruchami učení a chování se zabývají PPP. V některých krajích jsou klienty PPP i děti s jiným ZP - např. s LMP, PAS, apod.
Na základě výstupů projektu „Inovace činností SPC“ dochází aktuálně k optimalizaci školských poradenských zařízení.