Školní poradenská pracoviště (ŠPP) ve škole poskytují pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje rizikům, která oslabují efektivitu vzdělávacího procesu. Odborní pracovníci se proto zaměřují na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují se žáky nadanými a se žáky, kteří při vzdělávacím procesu potřebují specifickou podporu.

ŠPP věnují pozornost preventivním aktivitám školy, jako je předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování. Školní psychologové a školní speciální pedagogové poskytují standardní poradenské služby pro školy a v rámci ŠPP spolupracují se systémem školy, s výchovnými poradci a školními metodiky prevence.

Nezbytná je pak také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komunikace mezi školou a rodiči žáků a studentů.

Seznam zapojených škol v linii ŠPP


Školní psychologové a školní speciální pedagogové se věnují:
• individuální práci se žáky (diagnostika, jednorázové konzultace i opakované intervence)
• skupinové práci se žáky (diagnostika vztahů, práce se třídou, intervence, vzdělávání)
• komunikaci s rodiči žáků (osvěta, podpora spolupráce školy a rodiny)
• práci s pedagogickými pracovníky (třídními učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a ostatními učiteli, případně asistenty pedagoga)