Školská poradenská zařízení (ŠPZ) zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Za školské poradenské zařízení se pro účely tohoto zákona považuje také středisko výchovné péče, a to v rozsahu jeho činností stanovených zvláštním právním předpisem.

SVP

Střediska výchovné péče (SVP) jsou součástí preventivně výchovné péče. Preventivně výchovná péče spočívá v poskytování poradenských speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.

 

SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.

 

PPP

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.

 

Činnost SPC i PPP je legislativně vymezena přílohou vyhlášky 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších úprav, tj. vyhl. 116/2011 Sb. a vyhl. 147/2011 Sb.
Činnost SVP je legislativně vymezena zákonem 109/2002 Sb., resp. novelizovaným zákonem 333/2012 Sb. o výkonu ústní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Dále vyhláškou 458/2005 Sb.  a § 116 školského zákona č. 561/2004 Sb., které upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

Personálně jsou školská poradenské zařízení zajištěna speciálními pedagogy, psychology a sociálními pracovníky.