PPP

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.

PPP poskytují služby dětem předškolního věku, žákům základních a středních škol, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogům. Jedná se zejména o zjišťování školní zralosti v souvislosti s doporučováním odkladu školní docházky či předčasného nástupu do školy; podporu rozvoje pracovních, sociálních a řečových dovedností, percepčních funkcí, grafomotoriky a dalších nezralých funkcí před nástupem dítěte do školy, diagnostika příčin školní neúspěšnosti, specifických poruch učení a chování a dalších školních obtíží; pomoc při zvládání některých výukových obtíží, pomoc při adaptačních nesnázích během nástupu do ZŠ a při přechodu mezi jednotlivými stupni školského systému; vedení ke správnému stylu učení, vedení dětí se specifickými poruchami učení a chování speciálně pedagogickými nápravnými technikami, individuální i skupinovou formou, posuzování harmonického vývoje osobnosti se zaměřením na podporu prosociálních forem chování, prevenci negativních jevů v sociálním vývoji a rozvoj sebepoznání, pomoc při řešení osobních a profesních perspektiv žáků a studentů.

Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika slouží jako podklad pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování, příp. také pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy.

PPP spolupracují s dalšími školními a školskými poradenskými zařízeními.