Možnosti a rozsah služeb, poskytovaných středisky výchovné péče

Dotaz: Ve starém znění zákona 109/2002, v § 16 bylo uvedeno, že SVP poskytují péči dětem, u nichž není nařízená ústavní výchova či ochranná výchova. V novém znění zákona 333/2012, § 16 již tato věta není. S tím souvisí několik dotazů: - Mají SVP zajišťovat ambulantní služby např. dětem z dětských domovů, o kterou je ředitelé DD ředitelé žádají? - Může dítě z DD absolvovat pobyt v SVP na žádost ředitele DD (pokud ano, kdo pobyt financuje)?


Stanovisko legislativního odboru MŠMT: 
 Podle § 17 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 333/2012 Sb., může o službu střediska požádat, jde-li o
a) ambulantní službu, klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a) a c) starší 15 let, klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. b) nebo příslušná škola nebo školské zařízení,
b) celodenní nebo internátní službu, zákonný zástupce klienta uvedeného v § 16 odst. 1 písm. a) a c) nebo zletilý klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a),
c) terénní službu v prostředí, které nezletilý klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a) a c) sdílí s osobou odpovědnou za jeho výchovu, tato osoba; v jiném prostředí osoba odpovědná za výchovu, klient uvedený v § 16 odst. 1 písm. a) a c) starší 15 let nebo příslušná škola nebo školské zařízení, pokud nebude zasaženo do práv osob sdílejících s klientem toto prostředí.
 
Z uvedeného vyplývá, že o poskytnutí ambulantní služby může požádat i ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zatímco o celodenní nebo internátní službu pouze zákonný zástupce klienta nebo zletilý klient. Pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou ve středisku výchovné péče by bylo možno uskutečnit v případě, že by dítě mělo ředitelem školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo soudem povolen pobyt mimo zařízení, resp. přechodné ubytování mimo zařízení v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 109/2002 Sb. a zákonný zástupce dítěte by požádal o poskytnutí celodenní nebo internátní služby středisko výchovné péče v době pobytu dítěte mimo zařízení, resp. v době přechodného ubytování dítěte mimo zařízení.