Nejasnosti ve výkladu vyhlášky k oborům středního vzdělání kategorie E

Dotaz: Vyhláška č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších změn stanovuje v §3, odst. (4) – zejm. ve vztahu ke vzdělávání v oborech E (bývalá odborná učiliště),  že „žák bez zdravotního postižení se nevzdělává podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením“. Fakt, zda je daný vzdělávací program určen pro žáky se zdravotním postižením, je přitom uveden pouze v dokumentu popisujícím daný vzdělávací program, a v případě oborů nižšího středního vzdělávání je toto vymezení nejednoznačné (na rozdíl od základního vzdělávání, kde příloha RVP ZV jednoznačně stanoví, že upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). Jako jeden příklad z mnoha lze uvést obor 41-52-E/01 – Zahradnické práce (prakticky totožná situace je ale i u všech dalších „E-čkových“ oborů) – kde je v příslušném rámcovém vzdělávacím programu pouze několikrát uvedeno, že navazuje na RVP ZV, přílohu upravující vzdělávání žáků s LMP a dále je pouze v poznámce uvedeno:  Tento RVP je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 ŠZ. RVP navazuje na RVP ZV – Přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. S ohledem na uvedenou relativizaci (ono „zejména“) a především vzhledem k tomu, že do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami patří rovněž zdravotně a sociálně znevýhodnění lze uzavřít, že v celém RVP pro daný E-obor není nikde explicitně napsáno, že je určen pro žáky se zdravotním postižením. Vztahuje se tedy na něj odst. 4, §3 Vyhlášky? Musí mít každý žák přijímaný do tohoto oboru doporučení ŠPZ a diagnostikovanou LMR?


Stanovisko legislativního odboru MŠMT:
Obory vzdělání, které mají dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v kódu písmeno E, jsou plnohodnotnými obory, pro něž jsou rámcové vzdělávací programy (RVP) „zpracovány tak, aby zajišťovaly srovnatelnou úroveň odborného vzdělávání a přípravy všech absolventů a aby zároveň umožňovaly škole reagovat na potřeby trhu práce v regionu nebo vytvářet odborná zaměření směrem k určitým skupinám odborných činností“ (viz RVP oborů středního vzdělávání kategorie E, kapitola 1.2 Pojetí rámcových vzdělávacích programů, odst. 6).
Obory středního vzdělání kategorie E jsou sice v kapitole 1.2 odstavci 3 RVP nastaveny jako obory navazující na RVP – přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ale skupina žáků přijímaná ke vzdělávání v oborech středního vzdělání kategorie E je nastavena velmi široce a je možné přijmout ke vzdělávání žáka bez ohledu na to, zda byl při plnění povinné školní docházky vzděláván podle RVP ZV nebo RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (viz kapitola 5  RVP, odstavec s názvem „Podmínky pro přijetí ke vzdělávání“ – k přijetí je nutno v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb. mít splněnou povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončit základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a dále je nutno splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti). Klauzule, která by vymezovala obory středního vzdělání kategorie E jako výhradně určené ke vzdělávání žáků s LMP v RVP těchto oborů, neexistuje.
Žáci bez zdravotního postižení mohou být přijímáni do oborů středního vzdělání kategorie E, jde potom však o „běžnou“ třídu a nejnižší a nejvyšší počty žáků ve třídě se v tomto případě řídí vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (přičemž platí, že v souladu s § 10 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., lze ve třídě běžné střední školy s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením).
Pokud se bude jednat o třídu zřízenou pro žáky se zdravotním postižením, je nutno v otázce počtu žáků postupovat podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Do třídy zřízené pro žáky se zdravotním postižením mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení zařazeni i žáci s jiným typem zdravotního postižení nebo se zdravotním znevýhodněním, jejichž počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě podle § 10 odst. 1.
Speciální vzdělávací potřeby žáků (zda jde v konkrétním případě o zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění nebo sociální znevýhodnění) zjišťuje školské poradenské zařízení (§ 16 odst. 5 školského zákona). K zařazení žáka se zdravotním znevýhodněním do třídy zřízené pro žáky se zdravotním postižením je nutné písemné doporučení školského poradenského zařízení (§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb.); pedagogické posouzení školy se týká poskytování vyrovnávacích opatření při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb.), nikoliv zařazování žáka do třídy zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Nejméně jedenkrát za školní rok škola posoudí, zda důvody pro vzdělávání žáka se zdravotním znevýhodněním ve škole nebo třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením trvají; pokud tyto důvody pominuly, navrhne zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi návrat do původní nebo jiné běžné školy nebo třídy (§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).