Specifické cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení.

1) Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb.

2) Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných poradenských služeb a vytvoření sítěintegrované metodické podpory.

3) Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro Střediska výchovné péče.

4) Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školská poradenská zařízení (PPP a SPC) a SVP s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu.

5) Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních.

6) Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a výchovné poradce.

7) Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a porovnání modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

8) Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb.