Spolupráce s odbornými pracovníky zřizovatele ŠPZ

V rámci projektu RAMPS-VIP III je v „Klíčové aktivitě 3“ soustředěna pozornost na metodickou a supervizní podporu pro školní a školská poradenská zařízení.

V jednotlivých krajích se v rámci KA 3 rozvíjí platforma pro vznik metodických pracovišť, jejichž posláním je poskytovat metodickou podporu ve formě intervencí a supervizní práce ve struktuře stávajících PPP, SPC a SVP. Tato metodická centra jsou propojena se sítí metodiků pro ŠPP, kteří poskytují metodickou podporu školním psychologům a školním speciálním pedagogům v rámci školních poradenských pracovišť.
Koordinovaná metodická podpora přispívá ke zlepšení kvality i rozsahu poskytovaných poradenských služeb, lze díky ní stanovit klíčové kompetence, dochází k zefektivnění komunikace o charakteru řešených poradenských činností. Přidanou hodnotou této aktivity je dále možnost supervizí a tvorby programů DVPP. Součinnost školních a školských poradenských zařízení se již nyní promítá do návrhů katalogů podpůrných opatření navrhovaných ŠPP, PPP, SPC a SVP, dále do volby diagnostických a intervenčních postupů, do zpráv z vyšetření a konkrétních doporučení pro každodenní školní praxi.
Zástupci zřizovatele školských poradenských zařízení jsou součástí metodické podpory, v jednotlivých krajích ji přímo koordinují. Výstupem aktivity bude ve spolupráci se zřizovateli ŠPZ vytvoření sítě metodických pracovišť pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče na úrovni stávajících školských zařízení v regionech. 


Dokument typu xls Seznam odborných pracovníků zřizovatele ŠPZ