Informovaný souhlas s účastí na studii

 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o cíli studie, uplatněných postupech a o tom, jaký přínos bude tato studie mít. Data budou využita pouze pro výzkumné účely a vývoj posuzovacích škál adaptivního chování u dětí. Data budou uchovávána a předávána pouze bez identifikačních údajů (tj. jako anonymní data). Mé jméno ani jméno posuzovaného dítěte se nebudou vyskytovat v publikovaných výstupech z tohoto výzkumu. 

S těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) informuje, že:

Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, a to za uvedených podmínek:

  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  • Doba uchovávání na základě tohoto souhlasu je 10 let od ukončení sběru dat této výzkumné studie nebo do odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů.
  • Po odvolání souhlasu Subjektem údajů nebude nadále poskytovat Správce plnění uvedené agendy. Osobní údaje Subjektu údajů budou skartovány Správcem v souladu s právními povinnostmi.
  • Správce se zavazuje, že osobní údaje použije výlučně v souladu s uvedeným účelem. Osobní údaje budou zabezpečeny po celou dobu zpracování. V listinné podobě budou v uzamčených prostorách, v digitální formě budou v informačních systémech s přístupem pouze oprávněným osobám na základě jména a hesla.
  • Subjekt údajů má právo se obrátit v případě porušení povinností Správce na:
  • Pověřence (DPO) NÚV, Dr. Ing. Luboše Sychru, e-mail: gdpr@msmt_cz, tel.: 234 814 303
  • Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zjištění opatření k nápravě. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, tel. pevná linka: 420 234 665 111 (ústředna)

Souhlasem dávám na vědomí, že jsem porozuměl/a výše uvedeným podmínkám, souhlasím s účastí na výzkumu a s užitím výsledků výzkumu. Beru na vědomí, že účast je dobrovolná a považuji poskytnuté informace za dostatečné pro své rozhodnutí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsou v souvislosti s tímto výzkumem zjišťovány. Jsem si vědom/a, že mohu kdykoliv požádat o vymazání mých odpovědí či dalších údajů z databáze. Pro vymazání prosím kontaktujte jakub.jelinek@nuv_cz.