Informovaný souhlas s účastí na studii - test kognitivních schopností

Já, níže podepsaný/á...

(dále jen: Subjekt údajů)

Uděluji svým podpisem pro Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Weilova 127/6 102 00 Praha 15, IČO 00022179 (dále jen „Správce“)


SOUHLAS

se zpracováním a uchováním osobních údajů mých a nezletilých v mojí péči (včetně údajů zvláštní kategorie), a to za níže uvedených podmínek:


1. Osobní údaje, které budou evidovány a zpracovávány:

  • Jméno a příjmení (v listinné formě)
  • Osobní údaje zvláštní kategorie (dále citlivé údaje)

Nejvyšší dosažené vzdělání (v listinné a elektronické formě)
Emailová adresa (v listinné a elektronické formě)

  • Údaje subjektů údajů mladších 15 let

Jméno a příjmení (v listinné formě)
Datum narození (v listinné a elektronické formě)
Národnost (v listinné a elektronické formě)
Škola, skrze kterou byl zákonný zástupce osloven (v listinné formě a elektronické formě)
Informace o přítomnosti zdravotního postižení (v listinné formě a elektronické formě)
Informace o odkladu školní docházky (v listinné a elektronické formě)
Anonymizované testové materiály (v listinné formě)
Anonymizovaná audionahrávka testovacího sezení (v elektronické formě)
Anonymizovaná data z testování (v elektronické formě)

 

2. Účelem zpracovávání a uchovávání osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:

Data budou využita pouze pro výzkumné účely a účely vývoje diagnostické metody. 

Osobní údaje budou zabezpečeny po celou dobu zpracování. V listinné podobě budou v uzamčených prostorách, v digitální formě budou uchovávána v zabezpečených informačních systémech. V elektronické podobě budou data uchovávána a předávána pouze bez identifikačních údajů (tj. jako anonymní data). 

Osobní údaje ve formě listinné či ve formě informačního souboru vytvořeného Správcem/zpracovatelem/informačního souboru budou zpřístupněny výlučné osobám pověřeným Správcem k jejich zpracovávání a k bezpečnému uchovávání.

Osobní údaje se nebudou vyskytovat v publikovaných výstupech projektu. 

 

3. Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání na základě tohoto souhlasu je 10 let od ukončení sběru dat této výzkumné studie nebo do odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů. Po odvolání souhlasu Subjektem údajů nebude nadále poskytovat Správce plnění uvedené agendy. Osobní údaje Subjektu údajů budou skartovány Správcem v souladu s právními povinnostmi.


4. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) informuje, že:

Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, a to za uvedených podmínek:

  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  • Udělený souhlas lze Subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu Správce. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Písemné odvolání souhlasu musí umožňovat Správci jednoznačně a prokazatelně identifikovat Subjekt, který souhlas odvolává.

    Správce se zavazuje, že osobní údaje použije výlučně v souladu s uvedeným účelem

  • Subjekt údajů má právo se obrátit v případě porušení povinností Správce na:
  • Pověřence (DPO) NÚV, Dr. Ing. Luboše Sychru, e-mail: gdpr@msmt_cz, tel.: 234 814 303
  • Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zjištění opatření k nápravě. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, tel. pevná linka: 420 234 665 111 (ústředna)

 

Souhlasem dávám na vědomí, že jsem porozuměl/a výše uvedeným podmínkám, souhlasím s účastí na výzkumu a s užitím výsledků výzkumu. Beru na vědomí, že účast je dobrovolná a považuji poskytnuté informace za dostatečné pro své rozhodnutí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsou v souvislosti s tímto výzkumem zjišťovány. Jsem si vědom/a, že mohu kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů. 

Pro vymazání prosím kontaktujte lucie.chadimova@nuv_cz.