Další vybraná literatura k primární prevenci

 • Černý, M. (2010). Základní úrovně provádění primární prevence. In M. Miovský, L. Skácelová, J. Zapletalová & P. Novák (Eds.). Primární prevence rizikového chování ve školství (42-43).Tišnov: Sdružení SCAN.
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2009). Preventing later substance use disorders in at-risk children and adolescents: a review of the theory and evidence base of indicated prevention. Thematic papers. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (available at: http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/indicated-prevention).
 • Fergus, S., & Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A Framework for Understanding Healthy Development in the Face of Risk. Annual Review Of Public Health, 26(1), 399-419.
 • Gallà, M., Aertsen, P., Daatland, Ch., DeSwert, J., Fenk, R., & Fischer, U. (2005). Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí. Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha: Úřad vlády ČR.
 • Hayatbakhsh, M., Najman, J., Jamrozik, K., Mamun, A., Alati, R., & Bor, W. (2007). Cannabis and anxiety and depression in young adults: a large prospective study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 46(3), 408–417.
 • Charvát,M., Jurystová,L., Miovský,M.: Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha,  Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.
 • Jessor, R., Van Den Bos, J., Vanderryn, J., Costa, F. M., & Turbin, M. S. (2005). Protective factors in adolescent problem behavior: Moderator effects and developmental change.
 • Jurčíková, R.: Problematika užívání návykových látek u dětí - mladistvých - preventivní programy. Bakalářská práce. UTB ve Zlíně, FHS 2007.
 • Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. Praha: Úřad
  vlády ČR.
 • Kolařík, M.(ed.): Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. (projekt A nebo…). Olomouc, Albert 2007.
 • Miovský M., Zapletalová J.: Cílové skupiny specifické primární prevence užívání návykových látek a jejich rozlišení dle rezortní příslušnosti. Pracovní verze pro MŠMT ČR č. 1., 2005.
 • Miovský, M. a kol. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
 • Miovský, M., Kubů, P., Miovská, L.: Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, 2004, 4(3), s. 288 – 303.
 • Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L.: Doporučená struktura a rozsah Minimálního preventivního programu školské prevence rizikového chování. Praha,  Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.
 • Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., & Novák, P. (Eds.). (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Tišnov: Sdružení SCAN.
 • Mrazek, P. J., & Haggerty, R. J. (1994). Reducing risks for mental disorders: frontiers for preventive intervention research. National Academy Press, Washington, DC.
 • MŠMT (2005). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Praha: MŠMT.
 • MŠMT (2009a). Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012.
 • MŠMT (5.11.2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Staženo 7.11.2010 zhttp://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani
 • Nešpor, K., Csémy ,L., Pernicová, H.: Zásady efektivní primární prevence. Praha, Sportpropag 1999.
 • Nevoralová, M., & Šťastná, L. (2013). Indikovaná primární prevence užívání návykových látek v praxi. Adiktologie, (13)1, 00-00.
 • NIDA (2003). Preventing Drug Use among Children and Adolescents. A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders. (2nd ed.). National
  Institute on Drug Abuse, Bethesda, Maryland.
 • Offord, D. R., & Bennett K. J. (2002). Prevention. In: Rutter, M., Taylor,  E., (Ed.), Child and Adolescent Psychiatry. Oxford: Blackwell Science.
 • Pardini, D., White, H. R., & Stouthamer-Loeber, M. (2007). Early adolescent psychopathology as a predictor of alcohol use disorders by young adulthood. Drug and Alcohol Dependence, 88, Suppl 1, S38–S49.
 • Pavlas Martanová, V. (ed.): Standardy odborné způsobilosti
  poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha,  Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.
 • Pavlas Martanová, V.: Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha,  Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.
 • Radimecký, J.: Primární fikce prevence užívání drog? (ústní sdělení). Praha, 2006.
 • Radimecký, J.: Stručný přehled některých nejčastějších mýtů a fakt o drogách (01.08.2006), [on-line]. Dostupné na: www.adiktologie.cz
 • Systémový přístup v prevenci užívání návykových látek – Co funguje a nefunguje v primární prevenci. [on-line]. Zaostřeno na drogy, 2007, č.2. Dostupné na: http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/periodicky-tisk/zaostreno_na_drogy_200902v2_www.pdf
 • Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L. a kol.: Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování. Praha, Univerzita Karlova v Praze & Togga 2012.
 • Tyler, A.: Drogy v ulicích: mýty-fakta-rady. Praha, Železný 2000.
 • Van Der Steel, J., Voordewind, D.: Příručka prevence: alkoholu, drog a tabáku. Pompidou Group Council of Europe & Jellinek Consultancy 1998.
 • Wittchen, H., Fröhlich, C., Behrendt, S., Günther, A., Rehm, J., Zimmermann, P. et al. (2007). Cannabis use and cannabis use disorders and their relationship to mental disorders: a 10-year prospective-longitudinal community study in adolescents. Drug and Alcohol Dependence 88 Suppl 1, S60–70.
 • www.odrogach.cz, www.podaneruce.cz, www.adiktologie.cz

zpracovala Veronika Pavlas Martanová, květen 2014