Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe v PP RCH 

Jak vybrat program nabízený externími organizacemi?

Vzhledem k potřebě garantovat kvalitu poskytovaných programů primární prevence vznikl v roce 2005 dokument Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů primární prevence užívání návykových látek (od roku 2012 rozšířené na všechny typy rizikového chování). Podle tohoto dokumentu jsou certifikováni poskytovatelé programů školské primární prevence a jejich programy (všeobecné, selektivní a indikované primární prevence). V praxi je tedy možné pro školu objednat již program certifikovaný či se seznámit s kritérii, které má kvalitní program splňovat (většina je shrnuta v této kapitole), a porovnat je se svou nabídkou.

V praxi to značí následující náležitosti programu:

  • Kontrakt – poskytující zařízení má s objednavatelem uzavřenu nejlépe písemnou smlouvu, kde jsou vymezeny podmínky a pravidla jejich vzájemné spolupráce.
  • Mapování potřeb – poskytovatel programu mapuje aktuální potřeby objednavatele a dle nich program flexibilně modifikovat.
  • Návaznost na učivo a minimální preventivní program - je zmatováno, co se již žáci/klienti dozvěděli o drogové problematice z jiných zdrojů. Současně je vhodné, aby byl program v souladu s již předem vytvořeným minimálním preventivním programem. 
  • Návaznost na situaci ve třídě, ve skupině - program realizovaný ve třídě, skupině, navazuje na momentální situaci ve třídě, skupině, aktuální fázi skupinového soužití.
  • Vymezení práv objednavatele programu a účastníků programu – v programu jsou jasně vymezená práva objednavatele (v kontraktu, ve smlouvě) a také jsou stanovena, prodiskutována nebo také viditelně vyvěšena pravidla přímo pro účastníky programů.
  • Metodika, manuál programu. Každý kvalitní program má svůj manuál, metodiku, která je škole (zařízení) k dispozici, aby měli pracovníci i vedení školy (zařízení) konkrétní představu, jak je se žáky/klienty pracováno, jakými formami a na jakých tématech.
  • Nezatíženost žádnou ideologií. Kvalitní program se zdržuje zatížení jakoukoli ideologií či náboženstvím, je ideově neutrální, každý má právo na svobodu vyznání a životní filozofie.
  • Rizika a přínosy programu. Objednavatel je seznámen s očekávanými přínosy programu, ale také by měl znát rizika, která realizace programu v jejich zařízení nutně přináší.
  • Hodnocení programu. Kvalitní program je pravidelně evaluován.
  • Závěrečné zprávy z programů jsou nezbytnou součástí komunikace mezi objednavatelem a realizátorem programu primární prevence.

Seznam certifikovaných zařízení lze nalézt na www.nuv.cz/t/pprch/poskytovatele

Ne všechny kvalitní programy již certifikaci mají, ale při výběru se lze z kritérií pro certifikované programy dobře inspirovat.


Příklady dobré praxe ve školské primární prevenci

Pokud hledáte konkrétní příklady dobré praxe, doporučujeme stažení následující publikace: Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol. (2012). Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Dostupné na:

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/17/3759/Priklady-dobre-praxe-programu-skolske-prevence-rizikoveho-chovani

Manuál obsahuje vybrané prověřené a osvědčené programy z oblasti primární prevence na třech úrovních provádění z hlediska cílové skupiny, tj. všeobecná, selektivní a indikovaná prevence.

Specifikace každého programu je uvedena vždy jednotně v přehledové tabulce, která obsahuje informace: úroveň provádění (všeobecná, selektivní  a indikovaná), oblast zaměření (nespecifická, specifická), cílová skupina (např. předškolní děti, rodiče), forma (např. interaktivní), délka programu (krátko-, středně-, dlouhodobý program), poskytovatel (kontaktní informace o realizátorovi). Popis každého programu má jednotnou, předem definovanou strukturu. Povinně obsahuje: název preventivního programu, anotaci programu, popis teoretických východisek programu, cílů programu, popis cílové skupiny, popis časové struktury, obsah programu, personální nároky, kontraindikace a omezení, způsob hodnocení efektivity programu, materiální požadavky a pomůcky, prostorové požadavky, návaznosti a vhodné kombinace, podpůrné materiály (např. Internet), přibližná cena programu, plné kontakty na realizátora. Cílem autorů je v budoucnu Manuál aktualizovat a rozšiřovat o další programy, které se v oblasti prevence rizikového chování objeví a iniciovat projekt, v jehož rámci by mohly další autorské kolektivy a organizace přidávat do manuálu své programy, které by tam mohly být sdíleny dalšími odborníky z praxe.

zpracovala Veronika Pavlas Martanová, květen 2014