Jaké základní podmínky je třeba vytvořit ve škole žákovi se zdravotním postižením?

Podmínky, které je pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) potřeba zajistit, jsou vymezeny v základní rovině ve školském zákoně § 16. Rozsah a formy specifických podmínek a podpory žáka závisí na jeho postižení a doporučení odborného poradenského pracoviště - prokliknutí na kolonku poradenství. Jedná se obvykle o úpravy obsahu vzdělávání (popřípadě dle doporučení odborného pracoviště vypracování individuálního vzdělávacího plánu – IVP), aplikaci odpovídajících speciálních vzdělávacích metod a forem, zajištění učebnic, kompenzačních a jiných učebních pomůcek, vytvoření vhodných prostorových podmínek (přístup do učeben, dílen a jiných prostor pro školní aktivity, ale i zajištění toho, aby žák – zejména se smyslovým postižením – vždy dobře viděl na učitele, tabuli, měl dostatečný a bezpečný přístup k přístrojům a jiným pomůckám apod.).
Rovněž se při hodnocení těchto žáků včetně závěrečných nebo maturitních zkoušek přihlíží k povaze postižení a volí se vhodné formy a podmínky zkoušení a hodnocení. Ve výjimečných případech je jim možno prodloužit i délku středního a vyššího odborného vzdělávání (§ 16 školského zákona, odst. 6).
Tito žáci mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Mohou se vzdělávat prostřednictvím speciálních komunikačních systémů odpovídajících povaze a stupni jejich postižení (Braillovo hmatové písmo pro nevidomé, znakový jazyk pro neslyšící apod.; § 16 školského zákona, odst. 7).
V rámci školy je možné pro tyto žáky zřizovat jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy (§ 16 školského zákona, odst. 8). Ředitel školy pak může pro žáka se zdravotním postižením zřídit funkci asistenta pedagoga, což ovšem vyžaduje vyjádření školského poradenského zařízení a souhlas zřizovatele (§ 16 školského zákona, odst. 9 a 10).